12
SEP

Výstava Bijacovce – program

Program / ProgrammPrijímanie psov/Übername der Hunde
Posudzovanie/Richten
08:00
09:00

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných regiónov a štátov musia mať Pet Passport.

 

Všeobecné ustanovenia

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady

( kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov) , budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov  nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom , výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný.


28
AUG

Termíny odberov vzoriek DNA

6.9.2014 Divín-oplôtok-8.00-10.00
13.9.2014 Bijacovce-výstavisko 9.00-do ukončenia kruhov
11.10.2014 Petrovec-12.00-14.00
29.11.2014 Košice – Kraľovce – oplôtok-9.00-11.00
7.12.2014 Veľké Rovné-oplôtok-11.00-12.30

So sebou si prineste preukaz pôvodu. Pokračovať v čítaní


27
AUG

Bonitácia 6.9.2014 – Divín

6.9.2014 o 8.00 sa v Divíne uskutoční bonitácia slovenských kopovov.

Zloženie bonitačných komisií:

EXTERIÉR – MUDr. Adrián Kališ PhD., Ivan Minich, Milan Vetrák, František Homola

VÝKON – Zoltán Híveš, MVDr. Rastislav Siládi, Ing. Jaroslav Kýpeť, Ing. Peter Láni

V tomto termíne sa budú odoberať aj vzorky DNA sterom zo sliznice. Odber bude prebiehať v čase od 8.00 do 10.00.

Hlavný poradca chovu – Ivan Minich


10
AUG

Klubová výstava Bijacovce – 1. uzávierka

Blíži sa prvá uzávierka.

Prihlášky, ktoré nebudú uhradené do 15.8.2014 a zároveň platby pripísané na účet do 18.8.2014, bude zmenená výška poplatku za výstavu po prvej uzávierke.

 

Králik