Chovateľský a zápisný poriadok KCHSK

§ 1

Všeobecné ustanovenia

1.Chovateľský a zápisný poriadok Klubu chovateľov slovenských kopovov pri SPZ slúži k vedeniu

chovu plemena slovenský kopov v Slovenskej republike.

2.Vytvára predpoklady pre udržanie a zvyšovanie úrovne chovu plemena slovenský kopov v

súlade s platným štandardom FCI .

3.Ustanovenia tohto chovateľského poriadku platia pre všetkých majiteľov psov plemena

slovenský kopov s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom tohto

plemena v Slovenskej republike.

4. Chovateľský a zápisný poriadok KCHSK vychádza z chovateľského a zápisného poriadku SPZ .

5.Hlavnou zásadou chovateľského poriadku je umožniť chovať iba s geneticky a funkčne zdravými

, povahovo pevnými čistokrvnými jedincami, ktoré sú zapísané v plemenných knihách alebo

registroch uznávaných FCI, a ktoré spĺňajú kritéria stanovené príslušným chovateľským

klubom.

6.Chov je cieľavedomá plemenitba, pri ktorej sa spojením dvoch jedincov toho istého plemena

zabezpečuje produkcia a odchov zdravého a štandardu plemena zodpovedajúceho potomstva.

7.Dedične zdravý čistokrvný pes v zmysle tohto chovateľského poriadku je pes známeho pôvodu,

ktorý prenáša znaky štandardu a typu plemena, povahu a výkonové vlastnosti typické pre

dané plemeno, nemá žiadne podstatné dedičné chyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť

funkčné zdravie jeho potomstva. Chovatelia nemajú zvýrazňovať plemenné znaky, ktoré by

mohli následkom extrémneho vývoja nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jedincov daného

plemena.

8.V chove sa nesmú používať psy s prejavom agresivity na človeka, ako aj s vylučujúcimi chybami,

ako sú poruchy charakteru, vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia,

výrazné chyby chrupu alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus,

albinizmus, chybné farby a zistená dysplázia bedrového kĺbu ťažkého stupňa.

9.Klub je povinný zaznamenávať známe dedičné chyby, napríklad DBK alebo PRA, metodicky ich

potláčať, neustále zaznamenávať ich vývoj a na základe požiadavky SKJ o nich poskytnúť

správu.

10.Plemennú knihu pre plemeno slovenský kopov vedie SPZ na základe poverenia SKJ.

11.Spôsob chovu v klube – chov je riadený.

§ 2

Plemeno

1. Plemeno v zmysle tejto smernice tvoria psi a suky s platným preukazom o pôvode, vydaným

plemennou knihou uznanou medzinárodnou kynologickou federáciou – FCI.

§ 3

Chovateľ, majiteľ, držiteľ

1. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat. Potomstvo suky sa

registruje na jeho chovateľskú stanicu.

2. Majiteľ daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, v ktorej majetku sa jedinec nachádza.

Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne

majiteľom psa a môže toto vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa.

3. Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa jedinec fyzicky nachádza, je

v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom jedinca oprávnená k jeho držbe.

4. Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá osoba, ktorá je majiteľom

oprávnená, aby chovného psa využila na párenie sučiek.

5. Vzájomné práva a povinnosti vlastníkov chovných psov a súk môže upravovať chovateľský

poriadok klubu. Kde takéto ustanovenia chýbajú, platí chovateľský a zápisný poriadok SPZ, SKJ a

medzinárodný chovateľský poriadok FCI.

6. Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa odporúča pred každým plánovaným párením

dohodnúť si písomne vzájomné podmienky párenia, najmä finančné záväzky.

7. Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v chovateľskom klube, ktorý dané plemeno

zastrešuje. Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené

chovateľským klubom bez zreteľa na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom

klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu stanovených

klubom, je chovateľský klub povinný zabezpečiť rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade

poskytovania služieb nečlenom klubu, môžu byť v cene služieb zohľadnené pre nečlenov

náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečenia úloh pri riadení chovu a zabezpečovaní činnosti

klubu. Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť likvidačné. Odporúča sa chovateľským

klubom upraviť si vzťahy s chovateľmi – nečlenmi klubu zmluvne.

8. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a považuje sa za

porušenie chovateľských smerníc s následným zastavením chovateľskej činnosti najmenej na

jeden rok. Zastavenie chovateľskej činnosti sa týka aj všetkých jedincov príslušného plemena,

ktoré boli v čase priestupku v majetku previnilca a to aj po prípadnej zmene majiteľa. V prípade

opakovania priestupku bude predmetom individuálneho riešenia výborom KCHSK.

9. Ak majiteľ v čase po oplodnení chovnej suky zomrie, môžu sa narodené šteňatá zapísať buď na

jeho chovateľskú stanicu alebo na chovateľskú stanicu nového majiteľa suky.

10. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je nový vlastník, ak si pôvodný

majiteľ chovnej suky písomne nevyhradil právo zápisu narodených šteniec. Ak nie je

dohodnuté inak, na nového majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s párením s

chovným psom.

§ 4

Chovní jedinci

1. Pre čistokrvný chov sa môžu využívať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách

členských krajín FCI, zaradené do chovu po splnení podmienok určených príslušným

chovateľským klubom.

2. Pri importovaných jedincoch rozhoduje o ich zaradení do chovu príslušný chovateľský klub.

3. Pre zaradenie do chovu platí výstavné ocenenie získané vo veku od 12 mesiacov na výstavách

organizovaných alebo uznaných SKJ. O výnimkách z veku a výstav rozhoduje klub.

4. Chovnú spôsobilosť po splnení podmienok stanovených klubom potvrdí jedincom do preukazu

o pôvode plemenná kniha SPZ (SPKP).

5. Na chov (párenie) možno použiť psa aj suku najskôr vo veku 18 mesiacov.

Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov.

Psa je možné naposledy použiť v chove v roku,v ktorom dosiahol vek 9 rokov.

V odôvodnených prípadoch môže klub povoliť výnimku z použitia v chove.

6. Z chovu sa vylučujú chovní jedinci, v odchovoch ktorých sa preukázateľne často vyskytujú

povahové a exteriérové vady, vady patologické a dedičné. O vylúčení z chovu rozhoduje výbor

KCHSK na podnet hlavného poradcu chovu a chovateľskej rady.

Do chovu sa nesmú zaradiť psi a sučky, na ktorých bol uskutočnený zákrok na odstránenie,

alebo zakrytie nejakej anatomickej alebo exteriérovej vady.

7. Rozhodnutie o vyradení jedinca z chovu musí klub oznámiť majiteľovi jedinca a plemennej

knihe SPZ.

8. Každá zmena majiteľa chovného jedinca sa musí hlásiť doporučeným listom do 10 dní hlavnému

poradcovi chovu a plemennej knihe. Zmenu nahlási predchádzajúci i nový majiteľ chovného

jedinca.

9. Pre jedince zapísané v registri SPKP platia osobitné podmienky chovu.

10.Chovné jedince sa nesmú používať na šľachtenie iných plemien, v prípade že sa tak stane, budú vyradené z chovu.

§ 5

Odporúčanie na párenie (krycí list)

1.Chovateľ požiada poradcu chovu o zaslanie odporúčania na párenie na začiatku hárania suky Na tlačive “Žiadosť o odporúčanie na párenie”. Hlavný poradca uvedie 3 vhodných psov, z toho si vyberie jedného chovateľ.

Každý chovateľ chovného psa má právo si zarezervovať jedno párenie s chovnou sukou s tej istej línie a to od 01.11. do 31.10 nasledujúceho roka. Oznamuje to hl. poradcovi chovu. Chovný pes môže páriť v období od 01.11.do 31.10.nasledujúci rok maximálne 8 krát, do tohto počtu sa mu nepočíta počet náhradných a zahraničných parení.Hl.poradca chovu môže odmietnuť odporučiť psa na párenie z dôvodu príbuzenskej plemenitby bližšej ako 3 na 3. Chovateľ chovného psa si musí viesť záznam o parení všetkých súk z dôvodu kontroly a informovanosti o parení súk. Odporúčanie na párenie sa vystaví len na 30 dní

2. Poradca chovu uvedie na tlačive platnosť odporúčania na párenie.

3. Odporúčanie na párenie musí obsahovať:

a) mená psov navrhnutých na párenie a čísla zápisu v plemennej knihe, číslo čipu

b) meno a adresu majiteľa alebo držiteľa chovného psa,

c) meno suky a číslo jej zápisu v plemennej knihe,

d) meno a adresu majiteľa chovnej suky,

e) podpis poradcu chovu, ktorý odporúčanie vystavil.

4. Vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení) je dokladom, ktorý je

súčasťou prihlášky na zápis narodených šteniec.

5. Za riadne vyplnenie krycích listov zodpovedajú majitelia krycích psov. Nedostatky vo vyplňovaní

krycích listov môžu byť trestané zastavením krytí u psa.

6. V prípade zahraničného párenia: člen KCHSK- majiteľ (držiteľ) chovného psa, si vyžiada od

poradcu chovu odporúčanie na párenie a je povinný zaplatiť klubu poplatok za párenie psom do

8 dní po párení podľa platnej ekonomickej smernice.

7. Chovateľ nesmie mať pri žiadaní odporúčania na krytie žiadne finančné podĺžnosti voči klubu.

V opačnom prípade hlavný poradca chovu nevystaví odporúčanie na krytie. To bude vystavené

až po vyrovnaní všetkých finančných podĺžností.

Tie isté podmienky platia aj pre majiteľa chovného psa – pri finančných podĺžnostiach majiteľa

voči klubu nebude pes odporúčaný na krytie, až do vyrovnania všetkých podĺžností.

8. Nečlen klubu musí mať s klubom uzatvorenú platnú zmluvu a príslušné poplatky podľa platnej

ekonomickej smernice musí mať vopred uhradené, čo dokladuje hlavnému poradcovi chovu.

§ 6

Podmienky párenia

1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného

odporúčania na párenie .

2. Počas jedného honcovania sa suka môže páriť len s jedným psom. V žiadnom prípade nie je

dovolené pripustiť v priebehu jedného honcovania suku dvoma alebo viacerými psami.

3. Majiteľovi chovnej suky sa odporúča, aby ju priviezol k psovi osobne, alebo tým poveril

dôveryhodnú osobu. Pokiaľ zostáva suka niekoľko dní u držiteľa psa, všetky náklady s tým

spojené, ako kŕmenie, ubytovanie, prípadné veterinárne ošetrenie, poprípade i škody, ktoré by

sučka v odchovnom zariadení alebo byte držiteľa psa spôsobila, idú na ťarchu majiteľa suky.

Dopravu suky späť hradí taktiež majiteľ suky.

4. So zreteľom na zákonné ustanovenia platí v zmysle tohto ustanovenia ako ručiteľ zvieraťa za

škody spôsobené tretím osobám tá osoba, ktorá zvieraťu v dobe škody poskytuje pobyt

a starostlivosť. Príslušný majiteľ alebo držiteľ chovného psa sa zaväzuje túto okolnosť zabrať do

úvahy pri uzatvorení osobného povinného ručenia.

5. Majiteľ/držiteľ chovného psa sa zaväzuje, že sučku nepripustí iným ako doporučeným psom.

Pokiaľ pes odmieta sučku pripustiť, smie byť suka pripustená iným psom (uvedeným na

odporúčaní na párenie) len so zvolením majiteľa suky.

6. Po neplánovanom spárení suky nepredpokladaným psom, nie je ďalšie párenie dohodnutým

psom dovolené. Držiteľ chovného psa nemôže v takomto prípade vznášať proti majiteľovi suky

žiadne nároky.

7. Pri neplánovanom spárení suky s iným psom ako dohodnutým, je držiteľ psa, ktorý má sučku vo

svojej starostlivosti povinný nahlásiť túto skutočnosť majiteľovi suky a je povinný uhradiť všetky

náklady vzniknuté v súvislosti s nežiaducim spárením.

8. V prípade uhynutia suky počas jej pobytu u majiteľa/držiteľa chovného psa, nechá tento na

svoje náklady zistiť príčinu uhynutia veterinárnym lekárom. Majiteľovi suky podá správu o smrti

suky čo najrýchlejšie a oznámi príčinu uhynutia. Pokiaľ si majiteľ praje vidieť mŕtvu suku, musí

k tomu dostať príležitosť. Pokiaľ smrť nastala zjavne zavinením držiteľa psa, je tento povinný

uhradiť majiteľovi suky škodu. Pokiaľ nemá držiteľ psa zavinenie na uhynutí suky, je majiteľ suky

povinný uhradiť držiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu uhynutím suky vznikli.

9. Podmienky pre párenie v zahraničí určuje chovateľský klub. Majiteľ suky pri zahraničnom párení

priloží k prihláške na zápis vrhu fotokópiu preukazu o pôvode psa s ktorým sa suka spárila.

10. V priebehu jedného kalendárneho dňa (24 hodín) sa pes môže spáriť iba s jednou sukou.

11. Pred zapožičaním jedinca k chovnému využitiu zo zahraničia je potrebné zaslať žiadosť na

výbor KCHSK spolu so zmluvou o zapožičaní jedinca uzatvorenou s majiteľom, originál preukazu

o pôvode a dokladmi o chovnosti, výstave, skúške, RTG, vyšetrení DNA (ak bolo realizované).

12.Maximálny počet párení chovným psom v roku je 8. Počet párení v zahraničí nie je obmedzený.

§ 7

Potvrdenie o párení

1. Správne a úplne prevedené párenie potvrdzuje majiteľ psa vystavením potvrdenia o párení.

Potvrdzuje v ňom svojím podpisom, že bol očitým svedkom párenia. Vyplnené potvrdenie

o párení zašle spolu s odporúčaním na párenie plemennej knihe SPZ a poradcovi chovu do

8.dní. (ak nie je klubom stanovené inak). Majiteľovi suky odovzdá vyplnené a podpísané

potvrdenie o párení.

2. Plemenná kniha SPZ predpisuje formuláre, na ktorých sa potvrdenie o párení vystavuje. Je

povinnosťou majiteľa suky tieto formuláre si obstarať a predložiť na vyplnenie a podpis

majiteľovi chovného psa. Potvrdenie o párení musí v každom prípade obsahovať:

a) meno a číslo zápisu v plemennej knihe chovného psa,

b) meno a číslo zápisu v plemennej knihe chovnej suky,

c) meno a adresu majiteľa prípadne držiteľa chovného psa,

d) meno a adresu majiteľa suky v dobe párenia eventuálne dátum získania suky,

e) miesto a dátum uskutočneného párenia,

f) podpisy držiteľa psa a majiteľa suky.

3. Ak správca plemennej knihy požaduje pre zápis šteniec overenú fotokópiu preukazu o pôvode

psa alebo overený výpis z plemennej knihy vzťahujúci sa k chovnému psovi, musí držiteľ psa

poskytnúť takýto dokument majiteľovi chovnej suky bezplatne.

4. Ak majiteľ (držiteľ) chovného psa nedodrží termín určený na zaslanie potvrdenia o párení plemennej

knihe SPZ (SPKP), je zodpovedný za to, že bez potvrdenia o párení nebudú šteňatá zapísané do plemennej

knihy.

§ 8

Umelé oplodnenie

1. Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť so psami, ktorí sa predtým nereprodukovali

prirodzeným spôsobom. V ojedinelých prípadoch, aj keď sa len pes alebo suka predtým

nerozmnožovali prirodzeným spôsobom, môže národná organizácia povoliť výnimky. Umelé

oplodnenie by sa nemalo používať na prekonanie fyzickej neschopnosti psa pripustiť suku.

2. Umelé oplodnenie suky môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý musí potvrdiť túto skutočnosť

plemennej knihe SPZ. Veterinár lekár, ktorý insemináciu vykonáva, potvrdzuje na potvrdení o

párení, že suka bola inseminovaná inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. V tomto

osvedčení musí byť uvedené miesto a doba inseminácie, meno a číslo zápisu plemennej knihy

suky a meno a adresa majiteľa suky. Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí

potvrdiť, že pri inseminácii bol použitý ejakulát dohodnutého psa. Pri použití zmrazenej

inseminačnej dávky musí veterinár potvrdiť, že inseminačná dávka pochádzala od dohodnutého

psa.

3. Náklady spojené s odobratím ejakulátu a vykonaním inseminácie hradí majiteľ suky.

4. Majiteľ chovného psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je povinný osvedčiť túto

skutočnosť na potvrdení o párení. Taktiež musí majiteľovi chovnej suky poskytnúť všetky

požadované informácie týkajúce sa krycieho psa.

§ 9

Náhrada za párenie

1. Spôsob úhrady za párenie sa rieši formou dohody, najlepšie písomnou.

2. Majiteľ psa je oprávnený podpísať potvrdenie o uskutočnenom párení až po zaplatení

dohodnutej náhrady za párenie. Zadržanie suky ako zástavy je zakázané.

3. Mimo dohodnutej čiastky nemá majiteľ psa žiadne právo požadovať od majiteľa suky potomkov

psa. Obzvlášť nemá žiadny právny nárok na prenechanie šteňaťa. Ak je však prenechanie

šteňaťa dohodnuté ako náhrada za párenie, treba túto dohodu písomne potvrdiť ešte pred

párením. V prípade takej dohody musia byť bezpodmienečne zohľadnené nasledujúce body:

a) doba výberu šteňaťa majiteľom psa,

b) doba odovzdania šteňaťa majiteľovi,

c) doba, do ktorej si majiteľ psa musí šteňa vybrať, po uplynutí ktorej právo na výber šteňaťa

zaniká,

d) doba, do ktorej majiteľ psa musí šteňa prevziať, po uplynutí ktorej právo na prevzatie

šteňaťa zaniká,

e) ustanovenie týkajúce sa výdavkov na dopravu,

f) zvláštne ustanovenie pre prípad, že suka vrhne len mŕtve šteňatá, alebo len jediné šteňa,

alebo keď vybrané šteňa uhynie pred odberom.

4. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za párenie je vecou občiansko-právneho konania.

§ 10

Neoplodnenie suky

1. Po správne prevedenom párení sa považuje výkon psa za dokonaný a vzniká tým predpoklad na

plnenie dohodnutej náhrady za párenie. Neposkytuje sa tým však záruka na oplodnenie suky.

Záleží na zvážení majiteľa psa, či v prípade neoplodnenia suky poskytne ďalšie párenie

bezplatne alebo vráti časť peňazí zaplatených za párenie.

2. Postup v prípade neoplodnenia suky má byť uvedený v písomnej zmluve dohodnutej pred

párením.

3. Dohodnuté právo na párenie zdarma zaniká zásadne uhynutím psa, zmenou jeho majiteľa,

alebo uhynutím suky.

4. Ak sa preukáže vyšetrením ejakulátu psa, že pes bol v čase párenia neplodný, má majiteľ suky

právo na vrátenie čiastky zaplatenej za párenie.

5. V prípade, že suka neostane kotná, alebo sa narodí len jedno šteňa, môže majiteľ sučky

požiadať náhradné párenie len s tým istým psom.

§ 11

Postúpenie práva chovu

1. Ako chovateľ vystupuje spravidla majiteľ suky v čase párenia. Právo na využitie suky alebo psa

môže byť zmluvne postúpené tretej osobe.

2. Postúpenie práva chovu musí byť v každom prípade urobené písomne, a to pred

predpokladaným párením. Písomné postúpenie práva chovu sa musí včas písomne nahlásiť

plemennej knihe SPZ a tiež chovateľskému klubu príslušného plemena. Musí byť priložené

k žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie práva chovu musí zreteľne popisovať všetky práva

a povinnosti oboch zmluvných strán.

3. Ten, kto dočasne preberá suku na využitie pre chov, sa v zmysle tohto poriadku považuje po

dobu od párenia až do odstavenia šteniat za majiteľa suky.

§ 12

Narodenie šteniat a zápis šteniat do plemennej knihy

1. Ak nebolo dohodnuté inak, považuje sa pri prevode vlastníctva gravidnej suky nový majiteľ

automaticky za chovateľa nastávajúceho vrhu.

2. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní od ich narodenia písomne informovať

príslušného poradcu chovu a majiteľa (držiteľa) psa s uvedením dátumu narodenia, počtu

a pohlavia narodených a ponechaných šteniat, farby srsti, vážnych chýb šteniat, prípadne

ďalších dôležitých informácií. Ak suka so šteňatami nie je u chovateľa, oznámi poradcovi chovu

tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená.

3. Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený. Chovateľ je však povinný pri vyššom počte šteniat ako

7 zabezpečiť ich primeranú, vhodnú a dostatočnú výživu.

4. Suka môže mať v chovateľskom roku iba jeden vrh. V prípade náhradného párenia dva vrhy.

5. Preukazy o pôvode, ktoré slúžia ako rodné listy, sa vystavujú len pre jedince s presne

stanoveným pôvodom. Počas jedného honcovania sa suka pripúšťa jedným psom. V prípade

akýchkoľvek pochybností je povinná plemenná kniha SPZ alebo chovateľský klub stanoviť pôvod

pomocou rozboru DNA. Ak sa pochybnosti dokážu, hradí všetky náklady spojené

s preukazovaním pôvodu chovateľ. Ak sa pochybenie chovateľa nepreukáže, hradí náklady

objednávateľ.

6. Zápis šteniat v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky narodených šteniat (vrhu).

Šteňatá musia byť pred zápisom do plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným

označením – čipom. Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniat a potvrdené podpisom

veterinára, ktorý ich začipoval. Číslo čípu sa trvalým a nezameniteľným spôsobom uvedie

v preukaze o pôvode každého jedinca. Tetovanie šteniat alebo dospelých psov je možné na

základe žiadosti chovateľa alebo majiteľa psa. V prípade tetovania sa psovi tetuje číslo jeho

zápisu v plemennej knihe. Tetovanie vykoná schválený veterinárny lekár podľa zoznamu SPZ.

7. Súčasťou prihlášky na zápis vrhu je majiteľom psa potvrdené odporúčanie na párenie, v prípade

zahraničného párenia aj overená fotokópia preukazu o pôvode psa.

8. Chovateľ je povinný zapísať všetky čistokrvné jedince, ktoré sa narodili v jeho chovateľskej

stanici, do plemennej knihy. Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky

šteňatá, ktoré boli odchované až do okamihu podania žiadosti o zápis vrhu. Dodatočný zápis

šteniat nie je prípustný. Žiadosť o zápis vrhu musí byť podaná najneskôr do 3 mesiacov od

dátumu narodenia šteniec.

9. V prípade, ak plemennej knihe budú doručené nečitateľné alebo nevierohodné podklady na

vystavenie preukazov o pôvode, má plemenná kniha právo vyžadovať nové podklady.

10. V preukaze o pôvode musí byť uvedená správna farba šteňaťa aj v tom prípade, ak je

neštandardná. Ak chovateľ alebo chovateľský klub zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú

vrodenú chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, je

povinný o tejto skutočnosti informovať príslušnú plemennú knihu s uvedením konkrétnej chyby

do prihlášky na zápis šteniec. Vo všetkých týchto prípadoch označí plemenná kniha preukaz

o pôvode týchto šteniat pečiatkou „Neštandardné“.

11. Pri odbere (predaji) musia byť šteňatá najmenej 49 dní staré, musia byť odčervené

a vakcinované. Musia byť označené trvalým a nesfalšovateľným označením, uvedeným

v preukaze o pôvode psa. Chovateľ je povinný viesť evidenciu nadobúdateľov šteniat (meno

a adresu) a archivovať ju minimálne 10 rokov.

12. Mená šteniat pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným

písmenom a nesmú sa opakovať v ďalších vrhoch tej istej chovateľskej stanice.

13. V plemennej knihe sa nesmú zapísať šteňatá zo spárenia suky s iným psom, ako sa uvádza

v prihláške na zápis vrhu a v odporúčaní na párenie. Úmyselné zamlčanie takéhoto prípadu sa

bude posudzovať ako porušenie chovateľského a zápisného poriadku. V prípade zistenia tejto

skutočnosti po vystavení preukazov o pôvode musí chovateľ preukazy vrátiť plemennej knihe na

znehodnotenie.

14. Do plemennej knihy SPZ sa zapisujú iba šteňatá chovateľov s trvalým bydliskom na území

SR a na ich chovateľskú stanicu. V prípade nemožnosti právneho určenia trvalého pobytu má

majiteľ suky právo na zápis vrhu na Slovensku v prípade, ak sa tu zdržuje v čase párenia, a za

predpokladu splnenia podmienok:

a) majiteľ musí splniť požiadavky plemennej knihy SPZ a príslušného chovateľského klubu,

b) majiteľ musí predložiť osvedčenie vydané príslušným miestnym úradom v mieste pobytu,

dokazujúce neprerušenú dĺžku pobytu v krajine po dobu aspoň 6 mesiacov,

c) po splnení uvedených požiadaviek zapíše plemenná kniha SPZ vrh do plemennej knihy, vydá

šteňatám preukazy o pôvode s uvedením chovateľskej stanice majiteľa a jeho adresy pobytu.

15. Výnimky sú povolené pre chovateľov čistokrvných psov, ktorí žijú v krajine, ktorá nevedie

plemennú knihu uznávanú FCI. Taký chovateľ smie nechať vrh zapísať aj na Slovensku, aj keď tu

nemá trvalý pobyt, avšak tiež za dodržania podmienok chovateľského a zápisného poriadku SPZ

a príslušného chovateľského klubu.

16. Vlastnícke práva šteniat je možné previesť na fyzické, alebo právnické osoby. V prípade

potreby sa na ich meno vystaví aj exportný preukaz o pôvode. V žiadnom prípade sa nesmú

šteňatá predávať sprostredkovateľom a obchodníkom so psami.

§ 13

Zapisovanie importovaných jedincov

1. Importovaní jedinci v majetku občanov Slovenskej republiky musia mať exportný preukaz o

pôvode a musia byť zapísaní v SPKP, v opačnom prípade sa títo jedinci nemôžu zúčastňovať na

akciách KCHSK a nemôžu byť použití v chove .

2. Do plemennej knihy SPZ sa môžu zapísať len potomkovia jedincov zapísaných v plemenných

knihách členských krajín FCI, alebo v plemenných knihách krajín FCI uznaných, ak je ich pôvod

preukázateľný najmenej v troch generáciách predkov.

3. Importovaným jedincom s preukazmi o pôvode uznanými FCI sa pri zápise do plemennej knihy

uvedie do preukazu číslo zápisu v SPKP a dátum zápisu. Pri použití importovaného jedinca

v chove sa v preukazoch o pôvode potomkov uvádza okrem čísla zápisu v SPKP aj číslo zápisu

v plemennej knihe, ktorá preukaz o pôvode tohto jedinca vystavila.

4. Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia musí predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem

originálu exportného preukazu o pôvode aj potvrdenie hlavného poradcu chovu, príp.

veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly totožnosti tetovacieho čísla alebo čísla mikročípu

jedinca. Bez tohto potvrdenia plemenná kniha SPZ nezaregistruje dovezeného jedinca. Príslušné

tlačivá sú prístupné na stiahnutie na webovej stránke Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ)-

záložka kynológia.

5. Jedinci importovaní zo zahraničia, kde nie je vykonávané povinné tetovanie príp. čipovanie, sa

môžu zúčastniť akcií KCHSK po splnení podmienky uvedenej v článku 1. tejto smernice a po

vydaní čísla SPKP a označení (tetovanie, čipovanie) príslušným veterinárnym lekárom. Výnimkou

je bonitácia, na ktorú môže jedinec nastúpiť až po doložení potvrdenia identity DNA, t. j. DNA

musia mať vyšetrenú aj rodičia tohto jedinca a aj importovaný jedinec a identita po rodičoch

musí byť potvrdená.

§ 14

Register plemennej knihy

1. Register je súčasťou plemennej knihy.

2. Podmienkou pre zapísanie do registra je súhlas príslušného chovateľského klubu. Jedinec musí

byť posúdený na dvoch výstavách, aspoň dvoma rozličnými rozhodcami a získať ocenenie aspoň

veľmi dobrý“. Jedna z výstav musí byť organizovaná KCHSK (klubová, špeciálna).

3. Jedince zapísané v registri sa môžu páriť len s čistokrvnými jedincami. Do plemennej knihy sa

môžu zapísať až jedince štvrtej generácie týchto predkov.

4. Preukazy o pôvode vystavené pre jedince zapísané do registra musia byť výrazne odlíšené od

preukazov o pôvode jedincov zapísaných do riadnej plemennej knihy.

5. Do registra sa zapisujú:

a) jedince importované z nečlenských organizácii FCI,

b) jedince zo zahraničných registrov,

c) jedince, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných predkov.

6. Šteňatám, zapísaným do registra sa vystavuje preukaz o pôvode so všetkými bežnými

identifikačnými údajmi a všetkými predkami, ktoré sú v dokladoch rodičov uvedení.

§ 15

Vývoz psov

1. Pri vývoze psa musí jeho majiteľ požiadať o súhlas na vývoz klub a plemennú knihu SPZ.

2. Pri predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí

exportný preukaz o pôvode psa. Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje

plemenná kniha SPZ.

3. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií zaoberajúcich sa komerčným

predajom psov je neprípustný v zmysle predpisov FCI a SKJ.

4. Chovateľ môže z vrhu vyviezť neobmedzený počet šteniat,pokiaľ klubom nebude určené inak.

§ 16

Preukaz o pôvode psa

1. Preukaz o pôvode psa je verejná listina obsahujúca meno a popis psa, jeho pôvod preukázaný

najmenej 3 generáciami čistokrvných predkov, skratku plemennej knihy a číslo zápisu,číslo čipu,

dátum narodenia, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, o ohodnotení psa na výstavách

a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy.

2. Preukaz o pôvode psa sa vystavuje na formulári uznanom FCI, s uvedením členstva v FCI (znak

FCI), v zastupujúcej organizácii SR v FCI (znak SKJ) a adresou SPZ.

3. Pre každého psa sa vystavuje len jeden preukaz o pôvode, ktorý v prípade zmeny majiteľa psa

musí predchádzajúci majiteľ odovzdať novému nadobúdateľovi psa so zapísaním zmeny

vlastníka a podpisom predchádzajúceho majiteľa.

4. Záznamy alebo zmeny v preukaze o pôvode môže robiť:

a) plemenná kniha,

b) rozhodcovia (záznamy o výsledkoch výstav, skúšok, bonitácii),

c) veterinárny lekár (záznam o tetovaní, čipovaní, vyšetrenie DBK)

d) chovateľ alebo majiteľ (zmenu vlastníka psa).

5. Stratu preukazu o pôvode psa treba ihneď nahlásiť plemennej knihe SPZ, ktorá zabezpečí

zverejnenie straty v odbornom časopise a vydanie duplikátu preukazu o pôvode. V prípade

poškodenia alebo zničenia preukazu je možné vystaviť opis (na požiadanie majiteľa psa).

6. Preukaz o pôvode uhynutého, zabitého alebo utrateného psa treba zaslať plemennej knihe SPZ

najneskôr do 10 dní od tejto udalosti na znehodnotenie. V prípade straty psa treba preukaz do

30 dní poslať plemennej knihe. Ak sa pes nájde, plemenná kniha preukaz o pôvode psa vráti

majiteľovi.

7. Za správnosť údajov uvedených v preukaze o pôvode ručí svojím popisom ten, kto v ňom

príslušný záznam urobil.

8. Na zapisovanie záznamov o vykonaných skúškach a výstavách slúži aj „príloha k preukazu

o pôvode“, ktorá tvorí súčasť preukazu o pôvode psa.

9. Preukaz o pôvode nie je prenosný na žiadneho iného psa. Falšovanie preukazov o pôvode,

samovoľné zmeny, škrtanie, zneužitie preukazov o pôvode uhynutých alebo stratených psov sa

považuje za porušenie chovateľského a zápisného poriadku a chovateľskej disciplíny

s následným postihom.

§ 17

Strata a nájdenie psa

1. Nájdenie strateného psa, ktorý je tetovaný alebo čipovaný, oznámi nálezca príslušnej

plemennej knihe, ktorá mu poskytne adresu chovateľa (prípadne aj číslo telefónu). U chovateľa

si nálezca overí, kto bol posledným majiteľom nájdeného psa.

2. Majiteľ strateného psa je povinný uhradiť nálezcovi všetky náklady spojené s vyhľadaním

majiteľa a chovom psa do odovzdania jeho majiteľovi.

§ 18

Chovateľské stanice

1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý

chov, z ktorého pes pochádza.

2. Preukazy o pôvode pre narodené šteňatá sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú

chránený názov chovateľskej stanice v FCI.

3. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených

v SPZ zabezpečuje plemenná kniha SPZ.

4. Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet

chovaných súk a plemien. Chránený názov chovateľskej stanice je osobný a celoživotný.

5. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov

chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci

členských krajín FCI.

6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právnicky spôsobilá fyzická osoba alebo právnická

osoba.

7. Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká:

a) ak sa chovateľ písomne zriekne tohto práva,

b) smrťou chovateľa, ak nebol názov stanice prevedený na dedičov,

c) trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny,

d) zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu.

8. Odporúča sa navrhovať názvy chovateľských staníc s počtom maximálne 20 znakov (najviac dve

slová).

§ 19

Sankcie

1. V prípade porušenia chovateľského poriadku prijatého klubom, môže chovateľský klub navrhnúť

čiastkovej plemennej knihe pozastavenie zapisovania vrhov na registrovaný názov chovateľskej stanice

príslušného chovateľa na dobu určitú, resp. neurčitú. Disciplinárny orgán príslušnej členskej organizácie

SKJ je povinný neodkladne rozhodnúť v danej veci. Zákaz chovu sa môže vysloviť i na chovne spôsobilé

jedince v držaní majiteľa tejto chovateľskej stanice. V tom prípade nesmú byť títo jedinci počas doby

zákazu využití v chove, predvedení na chovateľských prehliadkach a výstavách, ani zapožičaní k využitiu v

chove.

2. V prípade zistenia závažného porušenia, resp. opakovaného porušenia chovateľských poriadkov platných

v SPZ a FCI, môže o treste rozhodnúť aj priamo členská organizácia SPZ.

3. Vo všetkých prípadoch sa príslušný chovateľ môže odvolať na odvolací orgán, ktorý je povinný rozhodnúť

o potvrdení alebo zrušení trestu na najbližšom zasadnutí.

§ 20

Záverečné ustanovenia

1. Tituly získané na výstavách a vrcholových súťažiach sa zapisujú do preukazu o pôvode psa

a uvádzajú sa aj minimálne v I. generácii predkov u potomkov daného psa alebo suky.

2. Za zápisy v plemennej knihe SPZ sa vyberajú poplatky schválené orgánmi SPZ.

3. Právne vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a chovateľstva psov sa riešia

občiansko-právnou cestou.

4. O postihu za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku rozhodnú orgány KCHSK.

5. Členovia výboru a chovateľskej rady majú právo kontroly vrhov a chovných jedincov

u chovateľov, majiteľov a držiteľov. Náklady znáša klub.

6. Tento chovateľský a zápisný poriadok nadobudol účinnosť dňom schválenia výborom Klubu

chovateľov slovenských kopovov dňa 1.11.2014


Comments

Chovateľský a zápisný poriadok KCHSK – návrh — 5 komentárov

 1. Táto formulácia je mi nejasná :Maximálny počet párení chovným psom v roku je 8. Počet párení v zahraničí nie je obmedzený. Pravdepodobne je to myslené 8 párení so sukami na Slovensku a zahraničné sa do tohoto počtu nerátajú .

 2. Návrh zmien do chovateľských stanov pre klub chovateľov
  Slovenských kopovov

  1.Na chov (párenie) možno použiť psa aj suku najskôr vo veku 18 mesiacov –zmeniť to na 12 mesiacov -1rok

  2.Chovný pes môže páriť v období od 01.11.do 31.10.nasledujúci rok maximálne 8 krát-zmeniť maximálny počet parení na neobmedzene

  3.príbuzenskej plemenitby bližšej ako 3 na 3-zrušit príbuzenskú plemenitbu môže to fungovať pri jednom krytí ale pri opakovaných spojeniach tam môžu vychádzať chyby

  Podmienky KCHSK pre zaradenia slovenského kopova do chovu
  1. – II. cena s ohodnotením disciplín : Hľadanie – 4, Durenie – diviak – 4, Hlasitosť – 4, Odvaha – 4, Čuch – 3- myslím si že by to mohli byt disciplíny Hladanie-3,Durenie-3 diviak, Hlasitosť -3,Odvaha-3,Čuch-3 a samozrejme bonitácia v oplôtku
  2. Absolvovanie bonitácie– bonitácie sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 18 mesiacov až po absolvovaní vyšetrenia DBK, SD v I.c., II.c. a klubovej výstavy s ocenením výborný alebo veľmi dobrý- môže sa zúčastniť vo veku od 12 mesiacov a absolvovanými SD v I.c. Alebo II.c s limitujúcimi známkami a DBK

  3 Kandidát chovu z exteriéru- posudzovanie bonitácie z exteriéru presunúť na klubové výstavy

  4.Na klubovej stránke zverejniť zoznam čelenou ktorý sú oprávnený na posudzovanie práce SD,PF,FD,FSMP,LS a menný zoznam členov na posudzovanie exteriéru na to aby boli zaradený do zoznamu musia poslať kópiu rozhodcovského preukazu správcovi web stránky ktorý ich na tom základe zaradí do zoznamu klubový rozhodcovia

  Ekonomická smernica
  1.Zrušit poplatok za zahraničné párenie a za vývoz šteňaťa do zahraničia

  2.Znižit poplatky na polovicu za vývoz chovných jedincov, poľovne upotrebytelných jedincov a jedincov starších ako 12 mesiacov

 3. Pán Kršák, čudujem sa nad vašimi výplodmi nechcel som, no nedámi nereagovať.
  K bodu 1. čo píšete Viete kedy môže ísť pes na skúšky duričov? Ste rozhodca z výkonu a Váš otec dlhoročný chovateľ Slovenského kopova to snáď nemyslíte vážne ,aby mohli páriť už dvanásť mesačné ,čiže jedno ročné jedince.To myslíte bez skúšok duričov? Kde je RTG kĺbov v 12 mesiacoch minimálne.Kde je pohlavná dospelosť jedincov?
  Bod 2. A čím potom chcete páriť, keď v ďalšom bode 3. píšete o príbuzenskej plemenitbe citujem:príbuzenskej plemenitby bližšej ako 3 na 3-zrušit príbuzenskú plemenitbu môže to fungovať pri jednom krytí ale pri opakovaných spojeniach tam môžu vychádzať chyby.A čo myslíte ,že sa stane keď bude pes páriť bez kontroly neobmedzene?
  Bod 3. čo myslíte ako sa šľachtia plemená jednotlivé plemená zvierat na vylepšovanie genotypu či fenotypu?
  Ďalej podmienky pre zaradenie do chovu:
  1.Posudzovali ste za posledné obdobie skúšky duričov ,mali ste možnosť vidieť prácu Slovenského kopova?
  2.Znovu sme pritom viete kedy môže ísť pes na skúšky duričov?
  3.Tu súhlas.
  4.Môže byť. Len nevidím dôvod posielať kópiu preukazu správcovi web stránky.
  Ekonomika:
  1.Zrušiť poplatky . Otázka prečo máte málo?
  2.Znížiť poplatky. Otázka prečo máte málo?

  No po celkovom prečítaní a pár mojich pripomienkach nech si spraví názor každý sám.

 4. Poprosím jednu takú malú pripomienku aby sa zakomponovala do CHaZP KCHSK.Aby sa v budúcnosti neopakovalo to čo urobil predchádzajúci tajomník klubu,že si rodokmene svojvoľne vybavil priamo na SKJ a tak obišiel poradcu chovu,aj keď tvrdil že on prihlášku na zápis šteniec poslal poradcovi chovu ale tá záhadne nedorazila k poradcovi chovu.A tvrdil že nikde nie je napísané,že sa musí poslať(Prihláška na zápis šteniec) doporučene.To sú také ich právnické finty aby s toho vykľučkovali.Ďakujem!

Pridaj komentár