Stanovy Klubu chovateľov slovenských kopovov

 1. Názov, sídlo a pôsobnosť

Názov klubu – „Klub chovateľov slovenských kopovov“.

Sídlo – Štefánikova 10, Bratislava (psč 811 05)

Klub pôsobí na území Slovenskej republiky.

 1. Právna povaha a postavenie klubu

Klub chovateľov slovenských kopovov je nepolitickou, dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá združuje priaznivcov poľovníckeho plemena psov – slovenského kopova na základe zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Klub je samostatným právnym subjektom. Môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.

Klub je chovateľským klubom Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len SPZ), pri svojej činnosti sa riadi jeho stanovami a predpismi. Do organizačnej štruktúry SPZ bol začlenený prezídiom SPZ na základe uznesenia…………………….. zo dňa ………………….., podľa § 36, ods.2 Stanov SPZ a § 9 Štatútu Kynologickej rady SPZ.

Klub je prostredníctvom SPZ členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej SKJ), ktorá zastrešuje SPZ v Medzinárodnej kynologickej federácii – FCI.

Klub môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI. Jeho členovia môžu byť členmi zahraničných kynologických klubov a klub môže prijímať členov zo zahraničia.

Funkčné obdobie orgánov má klub totožné s funkčným obdobím orgánov SPZ.

 1. Poslanie a ciele klubu

Poslaním KCHSK je cieľavedomý chov slovenského kopova, ktorého štandard v roku 1963 uznala Medzinárodná kynologická organizácia FCI, ako prvé slovenské národné plemeno poľovných psov. Cieľom klubu je zveľaďovanie a zušľachťovanie slovenského kopova v rámci štandardu a zlepšovanie jeho pracovných vlastností.

Poslanie a ciele klub zabezpečuje prostredníctvom riadeného chovu na základe poznatkov vedy a praxe cez prácu poradcov chovu, využívaním výsledkov výstav, vyhodnocovaním skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, organizovaním špeciálnych výstav a skúšok, hlásení o kontrolách vrhov a poznatkov členov klubu vznesených na členských schôdzach klubu.

Klub je garantom štandardu a dbá na jeho dodržiavanie.

Na zverejňovanie výsledkov chovateľských aktivít a podujatí využíva svoj klubový spravodaj.

Klub navrhuje zo svojich členov čakateľov na rozhodcu pre exteriér slovenského kopova a vyjadruje sa s právom odporučiť alebo neodporučiť čakateľov na rozhodcu pre exteriér z členov ostatných kynologických klubov.

Klub vytvára podmienky pre odborný rast svojich členov. Organizuje kynologické podujatia – výstavy, súťaže, školenia zamerané na zvýšenie kvality chovu a propagáciu slovenského kopova.

Prostredníctvom svojich aktivistov spolupracuje s kynologickými komisiami OPK a OkO (RgO) SPZ pri navrhovaní čakateľov na rozhodcov pre skúšky z výkonu a rozhodcov pri usporiadaní kynologických podujatí.

Klub usporadúva vrcholné súťaže pre majiteľov slovenských kopovov – Memoriál Andreja Renča a Putovný pohár slovenských kopovov a robí výber psov na ostatné súťaže duričov usporadúvané na Slovensku, prípadne v zahraničí. Memoriál Andreja Renča a Putovný pohár slovenských kopovov sa usporadúva na základe štatútu. Výsledky z týchto akcií po dôkladnej analýze výcvikárom klubu sú zverejňované v klubovom spravodaji a využívané na chovateľské zámery poradcom chovu.

Klub spolupracuje s klubmi chovateľov slovenských kopovov zo zahraničia a ostatnými klubmi združenými v SKJ. V organizačnej činnosti klub využíva poznatky z kontrol vykonaných dozornou radou a realizuje jej odporúčania.

 1. Vznik a zánik klubu

Klub vznikol v roku 1988 ako samostatný subjekt odčlenením sa od klubu chovateľov duričov. Stalo sa tak na základe požiadavky chovateľov slovenských kopovov.

Klub zanikne, ak :

a.) sa na tom dobrovoľne uznesie konferencia klubu, alebo sa zlúči s iným klubom,

b.) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,

c.) stratou členskej základne,

d.) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

Pri zániku klubu zvolí konferencia likvidačnú komisiu, ktorá vysporiada podlžnosti a pohľadávky klubu a rozhodne o majetku klubu. Pri zániku klubu podľa bodu b.) a d.) vykoná majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom. Týmto spôsobom sa postupuje tiež pri zániku klubu podľa bodu a.), ak niet jeho orgánu, ktorý by majetkové vyporiadanie vykonal.

5. Členstvo v klube

Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci slovenského kopova. Členmi môžu byť majitelia a držitelia chovných jedincov, ktorí sa chcú zaoberať čistokrvným chovom slovenských kopovov. Záujemcovia o chov nesmú byť nútení k členstvu v klube. Chovné jedince psov však musia splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené klubom bez ohľadu na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržaní pravidiel chovu stanovených klubom je klub povinný zabezpečiť riadny servis členom i nečlenom. V prípade nečlenov môžu byť poplatky za chov stanovené osobitne s ohľadom na náklady vyplývajúce z úloh pri riadení chovu, činnosti klubu a členstva v SPZ. Vzťahy s nečlenmi budú upravené zmluvne.

Členstvo v klube schvaľuje výbor klubu. Členom môže byť fyzická osoba, ktorá si podala písomnú prihlášku za člena a spĺňa podmienky pre udelenie členstva v klube. Členstvo v klube nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť po zaplatení členského a zápisného poplatku. Klub rozlišuje nasledovné druhy členstva:

a.) Riadny člen – môže ním byť len občan SR, ktorý je člen SPZ, v prípade neuhradenia členského príspevku v súlade s článkom 7.2.a./ sa tento člen stáva registovaným členom s ponechaním priradeného evidenčného čísla a po uhradení členského príspevku stáva sa opäť riadnym členom klubu,

b.) Mimoriadny člen – môže ním byť ten, kto nie je členom SPZ (má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen). Mimoriadnymi členmi sú aj cudzí štátni príslušníci.

c.) Čestný člen – môže ním byť ten, ktorému klub toto členstvo udelil za zásluhy o rozvoj klubu a plemena slovenského kopova po jeho súhlase, nevzťahujú sa naňho práva podľa čl. 7.1 a./ a povinnosti podľa článku 7.2 a.) týchto stanov. Zaplatením členského má čestný člen práva a povinnosti riadneho člena.

Klub prideľuje členom evidenčné čísla v aktuálnom zozname členov, čestným členom udeľuje klub diplomy.

Členom klubu nemôže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa:

– zaoberá obchodovaním so psami, t.j. obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala, alebo sprostredkúva takýto obchod za odmenu,

– vedome predáva psy cez obchodné organizácie, alebo cez sprostredkovateľov, bez súhlasu výboru KCHSK.

Za členstvo v klube sa vyberá ročný členský príspevok, ktorý sú členovia povinní uhradiť do stanoveného termínu. Výšku ročného príspevku a ostatných poplatkov určuje konferencia klubu, v období medzi konferenciami výbor klubu.

Za členov klubu, ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ, odvádza klub členský príspevok do SPZ. Výšku tohto členského príspevku určuje prezídium SPZ na návrh predsedníctva Kynologickej rady SPZ.

6. Zánik členstva

Členstvo v klube zaniká :

a.) smrťou člena,

b.) vystúpením člena na základe písomnej žiadosti ,

c.) dočasným alebo trvalým vylúčením,

d.) nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne.

7. Práva a povinnosti členov

7.1. Členovia majú právo :

a.) voliť a byť volení do orgánov klubu okrem cudzích štátnych príslušníkov,

b.) požívať všetky výhody poskytované klubom, ak splnia podmienky stanovené pre udelenie týchto výhod,

c.) vznášať otázky, pripomienky, podávať návrhy, sťažnosti a námety orgánom klubu,

d.) požadovať informácie o činnosti klubu,

e.) zúčastňovať sa na akciách organizovaných klubom,

f.) dostávať klubový spravodaj.

7.2. Členovia majú tieto povinnosti :

a.) platiť členské príspevky do 31.1. príslušného roku, chovateľské a ďalšie stanovené poplatky,

b.) dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok, predpisy a uznesenia nadriadených orgánov,

c.) dodržiavať a plniť uznesenia klubu, stanovy klubu a ďalšie predpisy prijaté klubom,

d.) ohlásiť do jedného mesiaca zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube (zmeny adresy, zrušenie členstva v SPZ a pod.).

8. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú :

a.) konferencia klubu,

b.) výbor klubu,

c.) dozorná rada klubu.

9. Konferencia klubu

Konferencia klubu je najvyšší orgán klubu. Zvoláva ju výbor každých päť rokov. V prípade nariadenia nadriadených orgánov SPZ i častejšie. Konferencia musí byť zvolaná aj v medziobdobí ak o to písomne požiada 1/3 riadnych členov klubu alebo nadriadený orgán.

Delegáti na konferenciu sa volia na členských schôdzach, podľa výborom schváleného kľúča. Ich počet je minimálne 20 % z členskej základne tak, aby bola zachovaná proporcionalita pri zastúpení jednotlivých regiónov.

Delegáti sú zvolávaní písomnými pozvánkami, najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania. Návrhy na doplnenie programu konferencie môžu podať delegáti písomne aspoň 7 dní pred konaním, najneskôr pred schválením programu konferencie.

Na konferencii delegáti volia pracovné predsedníctvo, ktoré riadi priebeh konferencie, ďalej volebnú a návrhovú komisiu. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomných nadpolovičná väčšina zvolených delegátov.

Konferencia klubu :

 1. schvaľuje a mení stanovy klubu,

 2. schvaľuje program rokovania konferencie, rokovací a volebný poriadok,

 3. prerokúva a schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie a správu dozornej rady,

 4. určuje zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,

 5. volí na ďalšie obdobie priamou voľbou predsedu klubu a ďalších desať členov výboru, ktorých volí  podľa funkcií,

 6. volí na ďalšie obdobie predsedu dozornej rady a ďalších dvoch členov dozornej rady,

 7. prerokúva návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií,

 8. volí zástupcov do Kynologickej rady SPZ,

 9. určí výšku členského príspevku, prípadne ďalšie poplatky,

 10. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru klubu o uložení trestov členom,

k.) rozhoduje o zániku klubu.

Pôsobnosť členov výboru a ich vzájomné vzťahy rieši „Rokovací poriadok výboru “.

10. Výbor klubu

Výbor klubu riadi činnosť klubu v období medzi konferenciami. Navonok výbor a klub zastupuje predseda a tajomník. Výbor, ako výkonný orgán klubu, v praxi realizuje poslanie a ciele klubu, vytvára potrebné personálne a ekonomické zabezpečenie pre chod klubu, zabezpečuje plnenie uznesení konferencie klubu, metodických pokynov a nariadení KR SPZ.

Medzi základné úlohy výboru patrí :

a.) pripravovať a zvolávať konferenciu klubu,

b.) plánovať činnosť klubu a zostavovať finančný rozpočet za ročné obdobie,

c.) zvolávať schôdze výboru podľa potreby, najmenej dva krát ročne,

d.) pripravovať a zabezpečovať plánované výstavy a súťaže klubu,

e.) prijímať a viesť evidenciu členov,

f.) ustanoviť si podľa potrieb chovateľskú, výcvikovú a redakčnú radu, prípadne iné pomocné sekcie klubu,

g.) schvaľovať podmienky chovnosti,

h.) podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru slovenského kopova,

i.) navrhovať rozhodcov na klubové podujatia,

j.) podávať odborné stanoviská pre disciplinárne orgány zväzu v chovateľskej oblasti,

k.) podávať návrhy na udelenie poľovníckych vyznamenaní a udeľovať klubové odmeny a ocenenia,

l.) upravovať výšku členského príspevku, poplatkov a stanovovať členské príspevky pre mimoriadných členov v období medzi konferenciami,

m.) menovať a riadiť prácu aktivistiv klubu,

n.) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny a pôsobiť ako prvostupňový disciplinárny orgán pri porušení členskej disciplíny,

o.) informovať – prostredníctvom spravodaja a webovej stránky klubu – členov klubu o činnosti a zverejňovať zoznam chovných jedincov a priebežne ho aktualizovať,

p.) v prípade potreby zvolať členskú schôdzu alebo mimoriadnu konferenciu klubu,

r.) v prípade dôležitých opatrení, týkajúcich sa chovu slovenského kopova informovať o nich chovateľov poštovou formou,

s.) zabezpečovať spoluprácu so zahraničnými klubmi slovenského kopova a rozhodovať o účasti zástupcu klubu na medzinárodných kynologických podujatiach.

Výbor klubu sa za svoju činnosť zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu.

Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, rozhoduje hlas predsedu. Na rokovania výboru je pozývaný aj predseda dozornej rady, ktorý má hlas poradný, v prípade potreby aj ostatní členovia dozornej rady.

Pri neodkladnom riešení klubových záležitostí môže predseda klubu operatívne zvolať výbor elektronickou formou, s tým že uznesenia budú schvaľované per rolam.

V prípade odstúpenia niektorého z členov výboru, odstúpenie musí byť dané písomnou formou, opätovné vrátenie člena výboru nie je možné a výbor musí nahradiť člena výboru podľa výsledku priamej voľby na konferencii. V prípade, že toto nie je možné môže výbor kooptovať na túto funkciu niekoho z členov klubu. V prípade odstúpenia štatutárneho zástupcu klubu, alebo obidvoch štatutárnych zástupcov, si výbor zvolí týchto štatutárnych zástupcov spomedzi členov výboru zvolených na konferencii.

Zápisnice z rokovania výboru zasiela tajomník všetkým členom výboru, dozornej rady a KR SPZ.

11. Dozorná rada

Dozornú radu tvoria predseda a dvaja členovia. Plní úlohu kontrolného orgánu klubu. Pracuje podľa vlastného plánu kontrol v súlade s legislatívnymi normami nadriadených orgánov. V spolupráci s výborom rieši sťažnosti členov klubu. Kontroluje plnenie uznesení konferencie klubu, dodržanie stanov klubu. Kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu. Predkladá konferencii a výboru odporúčania a návrhy opatrení na zlepšenie činnosti.

V období medzi konferenciami pôsobí ako odvolací orgán proti rozhodnutiam výboru o uložení trestov členom za porušenie členskej disciplíny.

Zo svojej činnosti sa zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu.

12. Členské schôdze klubu

Členské schôdze sa organizujú v regiónoch s chovom slovenských kopovov. Región s chovom slovenského kopova – spádová oblasť je určená výborom s minimálnym počtom 40 členov a primeranými vzdialenosťami. Členské schôdze zvoláva výbor klubu spravidla raz ročne. Na nich výbor informuje členskú základňu o plnení dôležitých úloh, plánovaných opatreniach, prijatých uzneseniach výboru, stave hospodárenia klubu a podobne.

Členské schôdze majú právo predkladať návrhy na zlepšenie práce klubu. Schvaľujú delegátov na konferenciu.

13. Chovateľská rada

Chovateľská rada je pomocným orgánom klubu, ktorý môže zriadiť výbor klubu. Chovateľská rada, ktorej predsedom je hlavný poradca chovu, predkladá návrhy na zlepšenie chovu a vykonáva kontroly chovných jedincov a vrhov. Za svoju činnosť sa zodpovedá výboru a jej činnosť je riadená a financovaná výborom klubu.

14. Redakčná rada

Redakčná rada je pomocný orgánom klubu, ktorá zodpovedá za vydávanie klubového spravodaja. Redakčnú radu môže menovať výbor klubu v prípade potreby jej existencie, ktorému sa zodpovedá za svoju činnosť.

15. Členská disciplína

Povinnosťou každého člena klubu je vzorne reprezentovať KCHSK na kynologických akciách všetkého druhu – výstavách, skúškach, súťažiach, ale aj pri vedení svojich psov na poľovačkách.

Porušenie týchto stanov a ďalších predpisov a uznesení klubu rieši Disciplinárny poriadok KCHSK. O závažnosti porušenia členskej disciplíny rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový orgán s právom udeľovať tresty. V prípade porušenia členskej disciplíny členmi výboru a dozornej rady rozhoduje o ich riešení výbor. Za porušenie členskej disciplíny môže výbor klubu členovi udeliť trest podľa Disciplinárneho poriadku KCHSK.

Proti rozhodnutiu výboru klubu o uložení trestu môže člen podať odvolanie konferencii klubu alebo, v období medzi zasadaním konferencie, dozornej rade do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Za závažné previnenia iného charakteru podá výbor klubu orgánom SPZ návrh na disciplinárne konanie proti členovi.

16. Hospodárenie klubu

Výbor KCHSK pre zabezpečenie činnosti klubu každoročne vypracováva finančný rozpočet a kontroluje jeho čerpanie. O plnení rozpočtu informuje členskú základňu. Za volebné obdobie predkladá informáciu o hospodárení konferencii. Hospodárenie klubu je potrebné viesť podľa platnej legislatívy.

Základné ukazovatele rozpočtu sú :

a.) príjmy,

b.) výdavky.

Príjmy členíme :

a.) tržby z nevýrobnej činnosti – dotácie,

b.) tržby za odpredané odznaky a propagačný materiál,

c.) príjmy za úroky od peňažného ústavu,

d.) členské príspevky,

e.) poplatky za odchované šteniatka a použitie chovných psov v chove,

f.) poplatky z predaja psov a šteniat do zahraničia,

g.) sponzorské príspevky a dary.

Klub nemôže vykonávať podnikateľskú a ani inú hospodársku činnosť a môže vlastniť majetok. Za hospodárenie zodpovedá ekonóm a predseda klubu. Doklady sa zúčtujú priebežne podľa platných predpisov. Dohľad nad sledovaním rozpočtu po stránkach príjmov a výdavkov má výbor.

Dodržanie metodiky a zásad správneho použitia najmä výdavkov a ich dokladovanie kontroluje dozorná rada klubu.

17. Záverečné ustanovenie

Stanovy KCHSK boli schválené dňa xx.xx.xxxx konferenciou klubu. Účinnosť nadobudli po schválení Ministerstvom vnútra SR dňa ………………………….

Zmeny Stanovy KCHSK boli schválené Ministerstvom vnútra dňa ……………………….. pod číslom………………. . Upravené boli na základe uznesenia ………………….konferencie klubu dňa …………………………………

 


Comments

Stanovy KCHSK – návrh — Nekomentované

Pridaj komentár