Definícia, najnovšie názory na vznik, vyhotovenie a posúdenie DBK.

Dysplázia bedrových kĺbov ( DBK ) je najčastejšie ochorenie vyvolávajúce osteoartritídu všetkých plemien psov a spôsobuje najväčšie klinické problémy. DBK je progresívne ochorenie začínajúce sa rozvíjať tesne po narodení zvieraťa. Najviac postihuje psov veľkých a gigantických plemien s pestrou škálou klinických prejavov. Môže byť postihnutý iba jeden kĺb, ale zväčša v praxi nachádzame postihnutie obojstranné.

Dysplázia bedrových kĺbov u psa je vývojovým ochorením s polygennou dedičnosťou, ktoré sa prejavuje porušením kongruity kĺbových plôch hlavice stehennej kosti a acetabulárnej jamky postihnutých jedincov. Dôsledkom tejto laxicity je postupný rozvoj degeneratívnych osteoartrotických zmien na bedrových kĺboch psov. Tento nález je prejavom fenotypu, ktorý je ovplyvnený mnohými faktormi vonkajšieho prostredia. Medzi hlavné patria: veľkosť plemena, rýchlosť rastu, podávanie nevhodného krmiva, telesná konštitúcia, index hmoty svalov panvovej oblasti, neuromuskulárne dysfunkcie, endokrinné dysbalancie, zvýšená pohybová aktivita v období vývoja a dozrievania bedrového kĺbu.

RTG zdravých bedrových kĺbov u psa
pohľad na pôsobenie síl v zdravom kĺbe

 Ak by sme chceli stručne popísať bedrový kĺb, skladá sa z hlavice bedrovej kosti a jamky acetabula, do ktorej hlavica by mala veľmi tesne zapadať pri zdravom kĺbe. Tieto dve kostné štruktúry sú obopnuté kĺbovým púzdrom a v kĺbe priamo k sebe pripútané väzom – ligamentum capitis ossis femoris.  Pri dysplatickom kĺbe  je  spojenie volnejšie a hlavica subluxuje z acetabula s rôznymi stupňami vekom rozvíjajúcej sa artritídy. Táto laxicita kĺbu a následné osteoartrotické zmeny sa môže u psa manifestovať rôznymi klinickými prejavmi ( krívaním, ťažším vstávaním, akustickým prejavom bolesti, neochotou k väčšej záťaži, krívaním po väčšej záťaži, pri nečinnosti počas výcviku okamžitým sadnutím alebo ľahnutím, apod. ). Etiologicky sa na vzniku laxicity bedrového kĺbu podielajú viaceré faktory:

 • V prvom rade sila a elasticita kĺbového puzdra, t.j. genetická výbava ( jeho zloženie ).
 • Možné poranenia kĺbového puzdra pri záťaži s následnou efúziou tekutiny do kĺbu, a tým pádom i roztiahnutie puzdra.
 • Fyziologické tvarovanie kĺbu v období rastu a osifikácie acetabula, jeho prestavba z chrupkovitého na kostné tkanivo ( približné ukončenie osifikácie 4-5 mesiaca života ).

Tieto príčiny vedú k zlyhávaniu kongruity, respektíve kontaktu hlavice stehennej kosti a acetabula, a tým i k vzniku dysplázie. Ktorá ale z nich je primárna, zatiaľ nie je známe. Existuje ale pár preventívnych opatrení, ktorými môžeme  čiastočne brzdiť stupeň dysplazie:

 • primerané kŕmenie v období rastu zvieraťa má priaznivý vplyv na rozvoj dysplázie u plemien s predispoziciou, PS GAG
 • minimalizácia  prehnaného behanie, hranie sa s ostatnými psami, časté behanie za loptičkou môžu taktiež zmierniť rozvoj a rozsah dysplazie a následných degeneratívnych zmien na kĺboch,
 • dôsledne monitorovať výskyt DBK u príslušných plemien, používať k plemenitbe zvieratá rőntgenologicky overené na DBK.

 

Organizácia zaoberajúca sa DBK sa volá OFA ( Orthopedic Foundation for Animals ). Tá zhromažďuje všetky informácie ohľadom dysplázie bedrových kĺbov u psov. Vplyv genetiky, t.j. index dedičnosti, sa v súčasnosti odhaduje od 0.1 do 0.68 v závislosti na plemene (napr. N.O. a Labrador 0.36 ).

Stupeň dysplázie sa posudzuje na základe dobre zhotoveného rőntgenogramu ( pozične a expozične ) vo ventrodorzálnej ( VD ) extenznej polohe. To značí zviera musí byť v sedácii alebo celkovej anestézii, situované v chrbtovej polohe, stehenné kosti sú v maximálnej extenzii, čo najviac rovnobežné s rtg kazetou, rovnobežné k sebe a s osou panvy. Pately sú umiestnené medzi kondylmi femuru. Pri ventrodorzálnej polohe musí byť vidno celá panva a stehenné kosti až po kolenné kĺby.

Väčšina systémov využíva k hodnoteniu stupňa dysplázie  VD extenznú projekciu panvy (FCI, OFA). Hodnotenie DBK podľa FCI zahrňuje hodnotenie kongruity stehennej hlavice a acetabulárneho okraja, zanorenie hlavice stehennej kosti do acetabula, subchondrálna skleróza kraniodorzálneho a kraniolaterálneho okraju acetabula, laxity ( subluxácie ) bedrových  kĺbov a hodnotenie prítomnosti sekundárnych osteoartrotických zmien.

STUPNE HODNOTENIA DYSPLÁZIE BEDROVÝCH KĹBOV PODĽA FCI

A – normální kĺb

Hlavica stehennej kosti a acetabula sú kongruentné, kĺbová štrbina  je úzka a paralelná, kraniolaterálny okraj acetabula je ostrý, u excelentných bedrových kĺbov smeruje laterokaudálne, Norbergov uhol je 105° a viac.

B – hraničný stupeň, takmer normálny kĺb, hraničná dysplázia

Hlavica femuru a acetabula sú mierne inkongruentné a Norbergov uhol je viac než 105° alebo stred hlavice femuru leží mediálne od dorzálneho okraju acetabula a hlavica femuru a acetabula sú kongruentné a Norbergov uhol je menej než 105°.

C – mierna dysplázia

Hlavica femuru a acetabula sú inkongruentné, Norbergov uhol je viac než 100° a/alebo je mierne oploštený kraniolaterálny okraj acetabula, môžu byť prítomné mierné príznaky osteoartrotických zmien na kraniálnom, dorzálnom a kaudálnom okraji acetabula alebo na hlavici a krčku femuru, stred hlavice femuru leží najčastejšie na línii dorzálneho okraju acetabula,

 

 

D – stredná dysplázia

Hlavica femuru a acetabulum sú výrazne inkongruentné (subluxácia), Norbergovuhol je viac než 90° (len doporučenie), stred hlavice femuru leží laterálne od dorzálneho okraju acetabula, kraniolaterálny okraj acetabula je oploštený a/alebo sú zretelné príznaky osteoartrózy,

E – ťažká dysplázia

Zjavné príznaky dysplázie – výrazná subluxácia alebo luxácia femuru, Norbergov uhol je menej než 90°, kraniolaterálny okraj acetabula je plochý, hlavica femuru je deformovaná ( oploštená, hubovitý tvar ) alebo sú prítomné ďalšie osteoartrotické zmeny.

Pri vyšetrovaní DBK okrem rőntgenogramu vo VD extenznej polohe, ktorá je hlavnou projekciou pre posudzovanie, ako bolo vyššie uvedené, môžeme využiť pre zobjektivizovanie posúdenia projekciu VD flexnú, projekciu na dorzálny okraj acetabula, poprípade použiť jednoduchý Ortolaniho test na zvýšenú laxitu bedrového kĺbu.

Cieľom všetkých metód, ktoré sa v súčasnosti používajú vo svete na stanovenie stupňa dysplázie, je napomáhať chovateľom psov produkovať čo najzdravšie zvieratá.

 • Univerzita veterinárneho lekárstva Klinika malých zvierat
  Prof. Doc. MVDr. Valent LEDECKÝ, CSc., 
  MVDr. Mária Figurová, PhD
  Komenského 74, 040 01 Košice, 0915984574,
  0917115295
 • Veterinárna ambulancia OraVet
  MVDr. Tomáš Krupa
  Slanická 465/31
  029 01 Námestovo
  Mobil: 0908 694 614, 0902 108 331
  E-mail: krupa@oravet.sk
Zoznam veterinárov
Zoznam veterinárov
Posudkový list
Posudkový list