Stanovy Klubu chovateľov slovenských kopovov

1. Názov, sídlo a pôsobnosť

Názov klubu: Klub chovateľov slovenských kopovov

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,

Klub pôsobí na území Slovenskej republiky.

2. Právna povaha a postavenie klubu

Klub chovateľov slovenských kopovov ( ďalej KCHSK ) je nepolitickou, dobrovoľnou , záujmovou organizáciou, ktorá združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov poľovníckeho plemena – slovenského kopova na základe zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných záujemcov o chov , výcvik a propagáciu tohto poľovníckeho plemena.

Klub má právnu subjektivitu. Môže sa vo svojom mene zaväzovať, nadobúdať práva a majetok.

Klub je chovateľským klubom Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len SPZ), pri svojej činnosti sa riadi týmito stanovami,  stanovami SPZ a jeho  internými predpismi.

Klub je prostredníctvom SPZ členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej SKJ), ktorá zastrešuje SPZ v Medzinárodnej kynologickej federácii – FCI.

Klub môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI. Jeho členovia môžu byť členmi zahraničných kynologických klubov a klub môže prijímať za členov KCHSK osoby zo zahraničia.

Funkčné obdobie orgánov má klub totožné s funkčným obdobím orgánov SPZ.

3. Poslanie a ciele klubu

Poslaním KCHSK je cieľavedomý chov slovenského kopova. Cieľom klubu je zveľaďovanie a zušľachťovanie slovenského kopova v rámci štandardu a zlepšovanie jeho pracovných vlastností.

Poslanie a ciele klub zabezpečuje prostredníctvom riadeného chovu na základe poznatkov vedy a praxe poradcov chovu, výsledkov výstav, skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, organizovaním špeciálnych výstav a skúšok, hlásení o kontrolách vrhov a poznatkov členov klubu vznesených na členských schôdzach klubu.

Klub je zodpovedný za dodržiavanie štandardu a v prípade potreby navrhuje jeho zmeny a doplnenia.

Na zverejňovanie výsledkov chovateľských aktivít, aktuálnych informácií, podujatí využíva svoj klubový spravodaj a web stránku .

Klub navrhuje čakateľov na rozhodcov pre exteriér slovenského kopova .

Klub vytvára podmienky pre odborný rast svojich členov. Organizuje kynologické podujatia, výstavy, súťaže, školenia zamerané na zvýšenie kvality chovu a propagáciu slovenského kopova.

Prostredníctvom svojich orgánov a členov spolupracuje s kynologickými komisiami OPK a OkO (RgO) SPZ pri navrhovaní čakateľov na rozhodcov pre skúšky z výkonu a rozhodcov pri usporiadaní regionálnych, národných medzinárodných kynologických podujatí. Odporúča výber psov na ostatné súťaže duričov usporadúvané na Slovensku, prípadne v zahraničí.

Klub spolupracuje s klubmi chovateľov slovenských kopovov zo zahraničia hlavne prostredníctvom Medzinárodného združenia klubov chovateľov slovenských kopovov a ostatnými klubmi združenými v SKJ. V organizačnej činnosti klub využíva poznatky z kontrol vykonaných dozornou radou, poradcom chovu a realizuje ich odporúčania.

4. Vznik a zánik klubu

Klub ako samostatný subjekt- právnická osoba vznikol v roku 1988 odčlenením sa od klubu chovateľov duričov. Stalo sa tak na základe požiadavky chovateľov slovenských kopovov.

Klub zaniká:

 1. uznesením konferencia klubu 2/3 väčšinou hlasov delegátov

 2. zlúčením s iným klubom,

 3. právoplatným rozhodnutím súdu,

 4. právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o jeho rozpustení.

Pri zániku klubu zvolí konferencia likvidátora alebo likvidačnú komisiu, ktorá vysporiada podlžnosti a pohľadávky klubu a prípadný výťažok likvidácie rozdelí medzi členov klubu.

5. Členstvo v klube

Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci slovenského kopova. Záujemcovia o chov nesmú byť nútení k členstvu v klube. Chovné jedince psov musia spĺňať podmienky chovnej spôsobilosti stanovené klubom bez ohľadu na to, či majiteľ chovného jedinca je, alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržaní pravidiel chovu stanovených klubom, je klub povinný zabezpečiť rovnaké podmienky všetkým členom klubu.

Pre fyzické osoby ( ďalej len FO ) a právnické osoby ( ďalej len PO ), ktoré nie sú členmi klubu, môžu byť poplatky za chov stanovené osobitne, s ohľadom na náklady vyplývajúce z úloh pri riadení chovu, činnosti klubu a členstva v SPZ. Vzťahy s fyzickými a právnickými osobami, ktoré nie sú členmi klubu budú upravené zmluvne.

Členstvo fyzických osôb a právnických osôb v klube schvaľuje výbor klubu na základe podanej písomnej žiadosti (prihlášky), ktoré spĺňajú podmienky pre udelenie členstva v klube. Členstvo v klube nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť po zaplatení členského a zápisného poplatku.

Klub rozlišuje nasledovné druhy členstva:

a.) Riadny člen – môže ním byť len občan SR, s dlhodobým trvalým alebo prechodným pobytom na území SR,

b.) Mimoriadny člen– sa môžu stať cudzí štátni príslušníci, právnické osoby a neplnoleté osoby. Mimoriadny člen má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen, okrem práva voliť a byť volený.

c.) Čestný člen – môže ním byť ten, ktorý bude na regionálne členskej schôdzi navrhnutý a schválený výborom klubu. Toto členstvo udelil za zásluhy o rozvoj klubu a plemena slovenského kopova po jeho súhlase, nevzťahujú sa naňho práva podľa čl. 7.1 a./ a povinnosti podľa článku 7.2 a.) týchto stanov. Zaplatením členského má čestný člen práva a povinnosti riadneho člena.

d.) Registrovaný člen – stáva sa ním riadny člen, alebo mimoriadny člen , ktorý nezaplatil členský poplatok za kalendárny rok do konca marca nasledujúceho roka. V prípade uhradenia členského a zápisného poplatku ,po uvedenom termíne v priebehu roka sa stáva riadnym, alebo mimoriadnym členom. V prípade ak členský a zápisný poplatok neuhradí do konca kalendárneho roku kedy sa stal registrovaným členom, je vyradený z evidencie a prestáva byť členom KCHSK.

Klub pridelí členom evidenčné čísla v aktuálnom zozname členov, podľa abecedy a potom vzostupne podľa dátumu prijatia. Čestnému členovi môže klub udeliť diplom.

Členom klubu nemôže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa:

zaoberá obchodovaním so psami, t.j. obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala, alebo sprostredkúva takýto obchod za odmenu,

vedome predáva psy cez obchodné organizácie, alebo cez sprostredkovateľov

Za členstvo v klube sa vyberá ročný členský poplatok, ktorý sú členovia povinní uhradiť do 31. marca bežného roka. Výšku ročného poplatku a ostatných poplatkov určuje konferencia klubu, v období medzi konferenciami výbor klubu. Za členov klubu, ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ, odvádza klub členský poplatok do SPZ. Výšku tohto členského poplatku určuje prezídium SPZ na návrh predsedníctva Kynologickej rady SPZ.

6.Zánik členstva

Členstvo v klube zaniká :

a.) smrťou člena,

b.) vystúpením člena na základe písomnej žiadosti ,

c.) dočasným alebo trvalým vylúčením,

d.) nezaplatením členského poplatku najneskôr do konca bežného roka v ktorom je FO alebo PO v KCHSK jej členom.

7. Práva a povinnosti členov

7.1. Členovia majú právo :

a.) voliť a byť volení do orgánov klubu v zmysle čl. 5 stanov KCHSK.

b) zúčastňovať sa rokovaní výboru a konferencie klubu a ako delegát rozhodovaní na konferencii klubu

c) podávať návrhy, podnety pripomienky, námety a sťažnosti orgánom klubu

d.) požívať všetky výhody poskytované klubom, byť informovaní a požadovať informácie

o činnosti klubu

e.) zúčastňovať sa na akciách organizovaných klubom,

f.) dostávať klubový spravodaj vrátane čestných členov.

7.2. Členovia majú tieto povinnosti :

a.) platiť členské poplatky, chovateľské a ďalšie stanovené poplatky, podľa platnej ekonomickej smernice.

b.) dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok, predpisy a uznesenia nadriadených orgánov,

c.) dodržiavať a plniť uznesenia klubu, stanovy klubu a ďalšie predpisy prijaté klubom,

d.) ohlásiť do jedného mesiaca zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube (zmeny adresy, zrušenie členstva v SPZ a pod.).

8. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú :

a.) výbor klubu,

b.) dozorná rada klubu.

c.) konferencia klubu

9. Konferencia klubu

Konferencia klubu je najvyšší orgán klubu. Zvoláva ju výbor každých päť rokov. V prípade nariadenia nadriadených orgánov SPZ i častejšie.

Mimoriadna konferencia musí byť zvolaná aj v medziobdobí ak o to písomne požiada 1/3 riadnych členov klubu, alebo nadriadený orgán. V prípade nečinnosti Dozornej rady je povinnosťou výboru

zvolať Mimoriadnu konferenciu. Konferencia bude zvolaná do 90 dní od doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadnej konferencie.

Delegáti na konferenciu sa volia na regionálnych členských schôdzach. Ich počet je minimálne 20 % z členskej základne. Kľúč pre voľbu delegátov na konferenciu klubu pre regionálne členské schôdze určuje výbor klubu, na základe záverov odporúčaní zo spádových schôdzí v roku predchádzajúcom konferencii. Hlasovať za delegátov môžu na regionálnej členskej schôdzi iba prítomní členovia. Delegáti sú zvolávaní písomnými pozvánkami najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania. Návrhy na doplnenie programu konferencie môžu podať delegáti písomne aspoň 7 dní pred konaním, najneskôr pred schválením programu konferencie.

Na konferencii delegáti volia pracovné predsedníctvo, ktoré riadi priebeh konferencie, volebnú a návrhovú komisiu, zapisovateľov a overovateľov zápisnice. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených delegátov z regionálnych členských schôdzí.

Konferencia klubu :

1. schvaľuje a mení stanovy klubu,

2. schvaľuje program rokovania konferencie, rokovací a volebný poriadok,

3. prerokúva a schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie a správu dozornej rady,

4. určuje zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,

5. volí na ďalšie obdobie priamou voľbou predsedu klubu a ďalších osem až desať členov výboru, ktorých volí podľa funkcií, plus dvoch náhradníkov do výboru klubu,

6. volí na ďalšie obdobie predsedu dozornej rady a ďalších dvoch členov dozornej rady,

7. prerokúva návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií,

8. volí zástupcov do Kynologickej rady SPZ,

9. určí výšku členského poplatku,

10. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru klubu o uložení trestov členom

11. rozhoduje o zániku klubu

12. rozhoduje 2/3 väčšinu o použití Slovenského kopova , pri šľachtení nového plemena

10. Výbor klubu

Výbor klubu riadi činnosť klubu v období medzi konferenciami. Navonok výbor a klub zastupujú predseda a tajomník, ako štatutári klubu. Výbor, ako výkonný orgán klubu, v praxi realizuje poslanie a ciele klubu, vytvára potrebné personálne a ekonomické zabezpečenie pre chod klubu,

zabezpečuje plnenie uznesení konferencie klubu, metodických pokynov a nariadení Kynologickej rady SPZ.

Medzi základné úlohy výboru patrí najmä:

a.) pripravovať a zvolávať konferenciu klubu,

b.) plánovať činnosť klubu a zostavovať finančný rozpočet za ročné obdobie,

c.) zvolávať schôdze výboru podľa potreby, najmenej dva krát ročne

d.) pripravovať a zabezpečovať plánované výstavy a súťaže klubu,

e.) prijímať a viesť evidenciu členov,

f.) ustanoviť si podľa potrieb chovateľskú, výcvikovú a redakčnú radu, prípadne iné pomocné sekcie klubu,

g.) schvaľovať a upravovať podmienky chovnosti,

h.) podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru slovenského kopova,

i.) navrhovať rozhodcov na klubové podujatia,

j.) podávať odborné stanoviská pre disciplinárne orgány zväzu v chovateľskej oblasti,

k.) podávať návrhy na udelenie poľovníckych vyznamenaní a udeľovať klubové odmeny a ocenenia,

l.) upravovať výšku členského poplatku, poplatkov a stanovovať členské poplatky pre mimoriadnych členov v období medzi konferenciami,

m.) menovať a riadiť prácu aktivistov klubu,

n.) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny a pôsobiť ako prvostupňový disciplinárny orgán pri porušení členskej disciplíny,

o.) informovať – prostredníctvom spravodaja a webovej stránky klubu – členov klubu o činnosti a zverejňovať zoznam chovných jedincov a priebežne ho aktualizovať,

p.) v prípade potreby zvolať členskú schôdzu alebo mimoriadnu konferenciu klubu,

r.) v prípade dôležitých opatrení, týkajúcich sa chovu slovenského kopova informovať o nich chovateľov poštovou alebo elektronickou formou,

s.) zabezpečovať spoluprácu so zahraničnými klubmi slovenského kopova a rozhodovať o účasti zástupcu klubu na medzinárodných kynologických podujatiach.

Výbor klubu sa za svoju činnosť zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu.

Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, rozhoduje hlas predsedu. Na rokovania výboru je pozývaný aj predseda dozornej rady, ktorý má hlas poradný, v prípade potreby aj ostatní členovia dozornej rady.

Pri neodkladnom riešení klubových záležitostí môžu štatutári klubu operatívne zvolať výbor elektronickou formou s tým, že uznesenia budú schvaľované per rolam. Hlasovanie per rollam sa musí uschovať v písomnej- tlačenej podobe.

V prípade odstúpenia niektorého z členov výboru, odstúpenie musí byť dané písomnou formou, opätovné vrátenie člena výboru nie je možné a výbor musí nahradiť člena výboru z riadne zvolených náhradníkov na konferencii klubu. V prípade odstúpenia štatutárneho zástupcu klubu, alebo obidvoch štatutárnych zástupcov, si výbor zvolí týchto štatutárnych zástupcov spomedzi členov výboru zvolených na konferencii.

V prípade neplnenia si povinností člena výboru, môže byť tento na návrh dozornej rady odvolaný výborom klubu. Na odvolanie člena výboru je potrebné 2/3 hlasov všetkých členov výboru.

Zápisnice z rokovania výboru zasiela tajomník všetkým členom výboru a dozornej rady. Zápisnice z výboru sa zverejňujú na web stránkach klubu.

11. Dozorná rada

Je nezávislý kontrolný orgán volený na konferencii klubu.

Dozornú radu tvoria predseda a dvaja členovia. Predseda DR je volený samostatne.

Plní úlohu kontrolného orgánu klubu.

Pracuje podľa vlastného plánu kontrol v súlade s legislatívnymi normami nadriadených orgánov.

V spolupráci s výborom rieši sťažnosti členov klubu. Kontroluje plnenie uznesení konferencie klubu, dodržanie stanov klubu a ostatných interných predpisov klubu.

Kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom klubu. Kontroluje podujatia organizované pod záštitou KCHSK a o nadobudnutých zisteniach informuje členskú základňu prostredníctvom web stránky.

Schádza sa minimálne dva krát do roka, o výsledku činnosti informuje výbor klubu a členskú základňu.

Predkladá konferencii a výboru odporúčania a návrhy opatrení na zlepšenie činnosti.

V období medzi konferenciami pôsobí ako odvolací orgán proti rozhodnutiam výboru o uložení trestov členom za porušenie členskej disciplíny.

Zo svojej činnosti sa zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu.

12. Členské schôdze klubu

Členské schôdze sa organizujú v regiónoch s chovom slovenských kopovov, ako regionálne členské schôdze. Región s chovom slovenského kopova – spádová oblasť je určená výborom klubu s prihliadnutím na regionálne rozčlenenie SR. Členské schôdze zvoláva výbor klubu spravidla raz ročne. Na nich výbor informuje členskú základňu o plnení dôležitých úloh, plánovaných opatreniach, prijatých uzneseniach výboru, stave hospodárenia klubu a podobne.

Členské schôdze majú právo predkladať návrhy na zlepšenie práce klubu. Schvaľujú delegátov na konferenciu.

13. Inventarizačná komisia

Inventarizačná komisia je zložená z podpredsedu klubu, predsedu dozornej rady a dvoch členov dozornej rady. Inventarizačná komisia vykonáva inventúru hmotného majetku klubu k 31.12.. Vedie inventárny súpis hmotného majetku klubu, informuje členov klubu každoročne správou o stave majetku. Inventarizáciu majetku vedie priebežne a informácie o majetku klubu žiada od členov, ktorým bol jednotlivý majetok zverený. Dáva stanovisko k vyradeniu alebo zakúpeniu hmotného majetku.

14. Členská disciplína

Povinnosťou každého člena klubu je vzorne reprezentovať KCHSK na kynologických akciách všetkého druhu – výstavách, skúškach, súťažiach, ale aj pri vedení svojich psov na poľovačkách.

Porušenie týchto stanov a ďalších predpisov a uznesení klubu rieši Disciplinárny poriadok KCHSK. O závažnosti porušenia členskej disciplíny rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový orgán s právom udeľovať tresty. V prípade porušenia členskej disciplíny členmi, členmi výboru alebo dozornej rady, rozhoduje o ich riešení výbor v zmysle disciplinárneho poriadku. Za porušenie členskej disciplíny môže výbor klubu členovi udeliť trest podľa Disciplinárneho poriadku KCHSK.

15. Hospodárenie klubu

Výbor KCHSK pre zabezpečenie činnosti klubu každoročne vypracováva finančný rozpočet a kontroluje jeho čerpanie. O plnení rozpočtu informuje členskú základňu. Za volebné obdobie predkladá informáciu o hospodárení konferencii. Hospodárenie klubu je potrebné viesť podľa platnej legislatívy.

Základné ukazovatele rozpočtu sú :

a.) príjmy,

b.) výdavky.

Klub nemôže vykonávať podnikateľskú a ani inú hospodársku činnosť a môže vlastniť majetok.

Za hospodárenie zodpovedá ekonóm a predseda klubu. Doklady sa zúčtujú priebežne podľa platných predpisov. Dohľad nad sledovaním rozpočtu po stránke príjmovej a výdavkovej má výbor klubu.

Dodržanie zásad účtovníctva metodiky a zásad správneho použitia finančných prostriedkov, najmä príjmov a výdavkov a ich dokladovanie kontroluje dozorná rada klubu.

16. Záverečné ustanovenie

Stanovy KCHSK boli schválené dňa 3.9.2017 konferenciou klubu. Účinnosť nadobudli po schválení Ministerstvom vnútra SR dňa ………………………….

17.

Konferencia splnomocňuje výbor klubu na úpravu formálnych a gramatických chýb , schválených stanov.

EKONOMICKÁ SMERNICA KCHSK

Platná od 1.7.2019

Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava

číslo účtu: 2622724627/1100

IBAN: SK43 1100 0000 0026 2272 4627

SWIFT: TATRSKBX

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Ekonomická smernica je záväzná pre všetkých členov slovenského Klubu chovateľov slovenských kopovov, ďalej len KCHSK. Je úzko spätá s právami a povinnosťami členov KCHSK.
 2. Cieľom ekonomickej smernice je zabezpečiť:
  1. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
  2. hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami, ako aj pri iných činnostiach KCHSK
  3. súlad so stanovami KCHSK a schváleným rozpočtom na nasledovné obdobie 
 3. Ekonomická smernica KCHSK upravuje:
  1. výšku zápisného a členského poplatku
  2. výšku poplatkov súvisiacich s chovom a činnosťou KCHSK pre členov a nečlenov KCHSK
  3. poskytovanie náhrad, výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách a organizovaných podujatiach KCHSK
  4. poplatky za služby poskytované na základe zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK
  5. spôsob a termín uhradenia poplatkov v prípade, ak sú uhradené priamo vkladom na účet, zvyšujú sa o manipulačný poplatok banky, ak platba nebude navýšená, má sa za to, že poplatok nebol uhradený až do obdobia, kedy bol poplatok doplatený.
 4. Pohyb finančných prostriedkov je vedený v pokladničnej knihe príjmov a výdavkov, v banke podľa výpisov z účtov. Účtovné doklady v pokladni sú účtované v zmysle platných zákonov.

PRÍJMY DO KCHSK

 1. Členské poplatky
  • Zápisné do KCHSK
   • Výška zápisného pre členov alebo mimoriadnych členov je 5,- eur. Zápisné je nutné uhradiť po obdŕžaní členského čísla od matrikára KCHSK.
  • Členský poplatok do KCHSK – „Riadny člen“- člen SPZ
   • Výška členského poplatku je 15,- eur. Uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.3. pre daný rok. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol registračné číslo člena a do správy pre príjemcu uviesť obdobie (rok) na aké platí člen členské.
  • Členský poplatok do KCHSK „Riadny člen“ – nie je člen SPZ
   • Výška členského poplatku je 17,- eur. Uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.3. pre daný rok. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol registračné číslo člena a do správy pre príjemcu uviesť obdobie (rok) na aké platí člen členské.
  • Členský poplatok „Mimoriadny člen“ (zahraničný členovia)
   • Výška členského poplatku je 15,- eur. Uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.3. pre daný rok. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol registračné číslo člena a do správy pre príjemcu uviesť obdobie (rok) na aké platí člen členské.
  • Členovia, ktorí neuhradia svoje členské poplatky do 31.3. pre daný rok sa stávajú po tomto dátume „ Registrovanými členmi“ (vysvetlenie v čl. 5b Stanovy KCHSK), t. zn. že sú povinní okrem členského poplatku doplatiť aj zápisný poplatok 5,- eur.

 2. Výstavné poplatky
  Členovia KCHSKNečlenovia KCHSK
   1. uzávierka2. uzávierka 1. uzávierka2. uzávrieka
  1. pes30 eur35 eur1. pes45 eur50 eur
  ďalší pes25 eur30 eurďalší pes35 eur40 eur
  • pre identifikáciu výstavných poplatkov, je potrebné pre prijímateľa zadať variabilný symbol platby – číselný kód, ktorý vygeneruje prihlasovací systém onlinedogshows.sk po prihlásení sa na výstavu.
  • Výstavné poplatky je nutné uhradiť najneskôr do 3 dní od poslednej uzávierky na účet KCHSK, inak bude prihláška na danú výstavu zo systému vymazaná.
  • Majitelia a chovatelia, ktorí nebudú mať uhradené členské, chovateľské a ostatné poplatky voči klubu – VÝSTAVNÉ A BONITAČNÉ POPLATKY IM BUDÚ ÚČTOVANÉ AKO NEČLENOVI KCHSK!!
 3. Poplatky za exteriérové a pracovné bonitácie
  • Prihlasovanie na exteriérové bonitácie prebieha prostredníctvom systému www.onlinedogshows.sk. Pre identifikáciu bonitačných poplatkov, je potrebné pre prijímateľa zadať variabilný symbol platby – číselný kód, ktorý vygeneruje prihlasovací systém www.onlinedogshows.sk po prihlásení sa na bonitáciu.
  •  Člen KCHSKNečelen KCHSK
   Exteriérová bonitácia10 eur20 eur
   Pracovná bonitácia15 eur25 eur
 4. Chovateľské poplatky – členovia KCHSK
  • Platia sa na účet KCHSK s uvedením variabilného symbolu (registračné číslo člena) chovateľa, ktorí odchoval šteňatá
  • Odchov šteniat
   • Poplatok za odchované šteňa je: 5,- eur
   • Doklad o úhrade poplatkov doloží majiteľ chovnej suky spolu s prihláškou na zápis šteniat hlavnému poradcovi chovu
   • Do správy pre prijímateľa je potrebné dať poznámku: odchov šteniat (číslo párenia, z ktorého šteňatá pochádzajú), počet šteniat
  • Poplatok za párenie so psom
   • Poplatok za párenie psom je 10,- eur
   • Poplatok hradí majiteľ chovného psa, ktorý kryl suku
   • Ako variabilný symbol treba uviesť registračné číslo člena- majiteľa psa
   • Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: poplatok za párenie + číslo odporúčania na párenie
  • Poplatok za zahraničné párenie so psom
    • Poplatok za párenie psom je 20,- eur
    • Poplatok hradí majiteľ chovného psa, ktorý kryl suku
    • Ako variabilný symbol treba uviesť registračné číslo člena- majiteľa psa
    • Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: meno psa
  • V PRÍPADE AK MAJITEĽ CHOVNÉHO PSA NEBUDE MAŤ VYPLATENÉ PREDOŠLÉ PÁRENIE, NEBUDE MU HLAVNÝM PORADCOM CHOVU VYSTAVENÉ ĎALŠIE ODPORÚČANIE NA PÁRENIE PRE TOHTO PSA AŽ DO OBDOBIA, KÝM SI TO MAJITEĽ CHOVNÉHO PSA NEVYPLATÍ !!!
 5. Chovateľské poplatky – nečlenovia KCHSK
  • Odchov šteniat
   • Poplatok za odchované šteňa je: 10,- eur
   • Doklad o úhrade poplatkov doloží majiteľ chovnej suky spolu s prihláškou na zápis šteniat hlavnému poradcovi chovu
   • Do správy pre prijímateľa je potrebné dať poznámku: odchov šteniat (číslo párenia, z ktorého šteňatá pochádzajú), počet šteniat
  • Poplatok za párenie so psom:
   • Poplatok za párenie psom je 20,- eur
   • Poplatok hradí majiteľ chovného psa, ktorý kryl suku
   • Ako variabilný symbol treba uviesť registračné číslo člena- majiteľa psa
   • Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: poplatok za párenie + číslo odporúčania na párenie
  • Poplatok za zahraničné párenie so psom:
    • Poplatok za párenie psom je 40,- eur
    • Poplatok hradí majiteľ chovného psa, ktorý kryl suku
    • Ako variabilný symbol treba uviesť registračné číslo člena- majiteľa psa
    • Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:  meno psa
  • Ďalšie poplatky pre nečlenov KCHSK
   • Vystavenie odporúčania na krytie
    • poplatok 20,– €
    • variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK
    • správa pre príjemcu: číslo odporúčania na parenie, meno krycieho psa
   • Potvrdenie prihlášky na zápis šteniat 
    • poplatok 5,– €
    • variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK
    • správa pre príjemcu: zápis šteniat
 6. Poplatky za klubové akcie KCHSK a služby KCHSK
  • Poplatky za klubové skúšky
   • Poplatok za klubové Skúšky duričov (SD): člen: 80,- eur, nečlen: 100,- eur
   • Poplatok za Klubové FD, PF, FSMP, SDDz skúšky: člen 40,- eur, nečlen: 60,- eur
   • pri bankovom prevode poplatku na účet KCHSK je potrebné uviesť meno a registračné číslo člena
 7. Poplatky za iné služby
  • poplatok za inzerciu na www stránke pre člena KCHSK:    0,- € /inzerát/mesiac
   • poplatok za inzerciu na www stránke pre nečlena KCHSK: 10,- € /inzerát/mesiac
   • variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK
   • správa pre príjemcu: inzerát

VÝDAVKY KCHSK

 1. Výdavky spojené s klubovými akciami
  • Rozhodca (výkon, skúšky, súťaž): 30,- eur/deň + vyplatenie cestovnej náhrady
  • Rozhodca (exteriér výstava): 50,- eur/ deň (do 50 posúdených jednicov); 100 eur (nad 50 posúdených jedincov) + vyplatenie cestovnej náhrady
  • Veterinárny dozor: 20,- eur/deň, resp. podľa fakturácie veterinárneho lekára
  • Zapisovateľ na výstave: 20,- eur/ deň
  • Trubači a pomocný personál: 20,- eur/ deň
 2. Výdavky spojené s účtovaním pracovných ciest
  • Náhrada oprávnených výdavkov za ubytovanie a stravovanie sa poskytuje podľa zákona o cestovných náhradách, pokiaľ nie sú poskytované zdarma.
  • Pri použití vlastného motorového vozidla sa preplatia cestovné náklady vo výške 0,15,- €/km.
  • K vyúčtovaniu pracovnej cesty sa priloží cestovný príkaz a doklady s ním súvisiace, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta uskutočnená.

Chovateľský a zápisný poriadok Klubu chovateľov slovenských kopovov

Cieľom chovateľského a zápisného poriadku Klubu chovateľov slovenských kopovov (ďalej KCHSK) je zabezpečovať čistokrvný chov plemena slovenský kopov v zmysle schváleného štandardu, so zachovaním biologického zdravia každého jedinca, jeho špecifických vlôh a vlastností.

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Chovateľský a zápisný poriadok KCHSK vychádza z chovateľského a zápisného poriadku SPZ, ktorý je základnou normou pre chov plemien psov začlenených do SPZ. Nadobudol účinnosť dňom schválenia Prezídiom SPZ 28.2.2017.

 2. Chovateľský a zápisný poriadok KCHSK pri SPZ slúži k vedeniu chovu plemena slovenský kopov v Slovenskej republike, vytvára predpoklady pre udržanie a zvyšovanie úrovne chovu slovenského kopova v súlade s platným štandardom FCI.

 3. Ustanovenia tohto chovateľského poriadku platia pre všetkých majiteľov plemena slovenský kopov s preukazom pôvodu a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom tohto plemena v Slovenskej republike.

 4. Hlavnou zásadou chovateľského poriadku je umožniť chovať iba s geneticky a fyziologicky zdravými, povahovo vyrovnanými čistokrvnými jedincami, ktoré sú zapísané v plemenných knihách, alebo registroch uznávaných FCI a ktoré spĺňajú podmienky stanovené KCHSK.

 5. Dedične zdravý čistokrvný pes v zmysle tohto chovateľského poriadku je pes známeho pôvodu, ktorý prenáša znaky štandardu a typu plemena, povahu a výkonové vlastnosti typické pre dané plemeno, nemá žiadne podstatné dedičné chyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jeho potomstva.

 6. V chove sa nesmú používať psy s prejavom agresivity na človeka, ako aj s vylučujúcimi chybami, ako sú poruchy charakteru, vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby chrupu alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus, albinizmus, chybné farby a zistená dysplázia bedrového kĺbu ťažkého stupňa.

 7. KCHSK je povinný zaznamenávať známe dedičné chyby, napríklad DBK alebo PRA, metodicky ich potláčať, neustále zaznamenávať ich vývoj a na základe požiadavky SKJ o nich poskytnúť správu.

 8. Plemennú knihu pre plemeno slovenský kopov vedie SPZ na základe poverenia SKJ.

 9. KCHSK zodpovedá za riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a kontrolu chovu. Chov a rozvoj slovenského kopova musí vychádzať z dlhodobých chovateľských cieľov a rozumných zásad, tak aby chovom nedochádzalo ku vzniku chorôb, povahových chýb či nedostatku výkonových schopností, alebo dedičnému prenášaniu chorôb. Chov musí slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno i rozširovania genetickej rôznorodosti plemena.

 10. Spôsob chovu v KCHSK – chov je riadený.

§ 2

Chovateľ, majiteľ, držiteľ

 1. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat. Potomstvo suky sa registruje na jeho chovateľskú stanicu.

 2. Majiteľ daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, v ktorej majetku sa jedinec nachádza.

 3. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a môže toto vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa.

 4. Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa jedinec fyzicky nachádza, je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom jedinca oprávnená k jeho držbe.

 5. Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá osoba, ktorá je majiteľom oprávnená, aby chovného psa využila na párenie sučiek.

 6. Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v chovateľskom klube, ktorý dané plemeno zastrešuje. Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené chovateľským klubom bez zreteľa na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu stanovených klubom, je chovateľský klub povinný zabezpečiť rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania služieb nečlenom klubu, môžu byť v cene služieb zohľadnené pre nečlenov náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečenia úloh pri riadení chovu a zabezpečovaní činnosti klubu. Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť likvidačné.

 7. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a považuje sa za porušenie chovateľských smerníc s následným zastavením chovateľskej činnosti najmenej na jeden rok. Zastavenie chovateľskej činnosti sa týka aj všetkých jedincov príslušného plemena, ktoré boli v čase priestupku v majetku previnilca. V prípade opakovania priestupku bude predmetom individuálneho riešenia výborom KCHSK.

 8. Ak majiteľ v čase po oplodnení chovnej suky zomrie, môžu sa narodené šteňatá zapísať buď na jeho chovateľskú stanicu, alebo na chovateľskú stanicu nového majiteľa suky.

 9. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je nový vlastník, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky písomne nevyhradil právo zápisu narodených šteniec. Ak nie je dohodnuté inak, na nového majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s párením s chovným psom.

§ 3

Chovní jedinci

 1. Pre čistokrvný chov slovenského kopova sa môžu využívať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách členských krajín FCI, zaradené do chovu po splnení podmienok určených KCHSK.

 2. Importovaný jedinec z členských krajín FCI, po splnení podmienok chovnosti KCHSK, bude zaradený do chovu

 3. Pre zaradenie do chovu platí výstavné ocenenie získané vo veku od 12 mesiacov na výstavách organizovaných alebo uznaných SKJ. O výnimkách z veku a výstav rozhoduje KCHSK.

 4. Chovnú spôsobilosť po splnení podmienok stanovených KCHSK potvrdí jedincom do preukazu pôvodu plemenná kniha SPZ (SPKP).

 5. Na chov (párenie) možno použiť psa aj suku najskôr vo veku 12 mesiacov.

 1. Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov. V odôvodnených prípadoch môže KCHSK povoliť výnimku z použitia v chove.
 2. Psa je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahol vek 9 rokov, výbor KCHSK povolí na žiadosť majiteľa použiť na párenie aj psa staršieho ako 9 rokov.

 3. Z chovu sa vylučujú chovní jedinci, v odchovoch ktorých sa preukázateľne často vyskytujú povahové a exteriérové vady, vady patologické a dedičné. O vylúčení z chovu rozhoduje výbor KCHSK na podnet poradcov chovu alebo zriadenej chovateľskej rady.

 4. Do chovu sa nesmú zaradiť psi a sučky, na ktorých bol uskutočnený zákrok na odstránenie, alebo zakrytie nejakej anatomickej alebo exteriérovej vady.

 5. Rozhodnutie o vyradení jedinca z chovu musí KCHSK oznámiť majiteľovi jedinca a plemennej knihe SPZ.

 6. Každá zmena majiteľa chovného jedinca sa musí hlásiť doporučeným listom alebo elektronickou formou do 10 dní hlavnému poradcovi chovu a plemennej knihe. Zmenu nahlási predchádzajúci aj nový majiteľ chovného jedinca.

 7. Pre jedince zapísané v registri SPKP platia osobitné podmienky chovu.

 8. Chovné jedince sa nesmú používať na šľachtenie iných plemien, v prípade že sa tak stane, budú vyradené z chovu.

§ 4

Odporúčanie na párenie

 1. Chovateľ požiada poradcu chovu o zaslanie odporúčania na párenie pred predpokladaným háraním sa suky, najneskôr na začiatku hárania suky, na tlačive “Žiadosť o odporúčanie na párenie”. Poradca chovu uvedie na odporúčaní 3 vhodných psov, z ktorých si vyberie jedného chovateľ. Platnosť odporúčania na párenie trvá do konca chovateľskej sezóny (chovateľská sezóna začína 01.11. a končí 31.10. nasledujúci rok). Na jednu chovateľskú sezónu bude vystavené 1 odporúčanie na párenie.

 2. Chovný pes môže páriť v období od 01.11.do 31.10. nasledujúceho roku maximálne 8- krát, do tohto počtu sa mu nepočíta počet náhradných domácich a náhradných zahraničných parení. Poradca chovu môže v odôvodnených prípadoch odmietnuť odporučiť psa na párenie.

 3. Príbuzenská plemenitba, pri ktorej sa vyskytuje spoločný predok v preukazoch o pôvode u oboch jedincov do 3. generácie bude povolená iba so súhlasom poradcov chovu.

 4. Majiteľ chovného psa si musí viesť záznam o parení všetkých súk z dôvodu kontroly a evidencie o parení súk. Ak dôjde k prekročeniu maximálneho počtu párení v jednej chovateľskej sezóne (8-krát), majiteľ chovného psa môže byť trestaný zastavením párenia daného psa v nasledujúcej chovateľskej sezóne.

 5. Vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení) je dokladom, ktorý je súčasťou prihlášky na zápis narodených šteniec.

 6. Za riadne vyplnenie potvrdení o párení zodpovedajú majitelia chovných psov. Nedostatky vo vyplňovaní odporúčaní na párenie môžu byť trestané zastavením párenia daného psa.

 7. V prípade zahraničného párenia si majiteľ chovného psa vyžiada od poradcu chovu odporúčanie na párenie a je povinný zaplatiť klubu poplatok za párenie do 8 dní po párení, podľa platnej ekonomickej smernice.

 1. Chovateľ nesmie mať pri žiadaní odporúčania na párenie žiadne finančné podlžnosti voči KCHSK.

V opačnom prípade poradca chovu nevystaví odporúčanie na párenie. To bude vystavené až po vyrovnaní všetkých finančných podlžností.

 1. Tie isté podmienky platia aj pre majiteľa chovného psa, pri finančných podlžnostiach majiteľa voči klubu, nebude pes odporúčaný na párenie, až do vyrovnania všetkých podlžností.

 2. Nečlen KCHSK musí mať s klubom uzatvorenú platnú zmluvu a príslušné poplatky podľa platnej ekonomickej smernice musí mať vopred uhradené, čo dokladuje poradcovi chovu.

§ 5

Podmienky párenia

 1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného odporúčania na párenie.

 2. Počas jedného honcovania sa suka môže páriť len s jedným psom. V žiadnom prípade nie je dovolené pripustiť v priebehu jedného honcovania suku dvoma alebo viacerými psami.

 3. Majiteľovi chovnej suky sa odporúča, aby ju priviezol k psovi osobne, alebo tým poveril dôveryhodnú osobu. Pokiaľ zostáva suka niekoľko dní u držiteľa psa, všetky náklady s tým spojené, ako kŕmenie, ubytovanie, prípadné veterinárne ošetrenie, poprípade i škody, ktoré by sučka v odchovnom zariadení alebo byte držiteľa psa spôsobila, idú na ťarchu majiteľa suky. Dopravu suky späť hradí taktiež majiteľ suky.

 4. So zreteľom na zákonné ustanovenia platí v zmysle tohto ustanovenia ako ručiteľ zvieraťa za škody spôsobené tretím osobám tá osoba, ktorá zvieraťu v dobe škody poskytuje pobyt a starostlivosť. Príslušný majiteľ alebo držiteľ chovného psa sa zaväzuje túto okolnosť zabrať do úvahy pri uzatvorení osobného povinného ručenia.

 5. Majiteľ/držiteľ chovného psa sa zaväzuje, že sučku nepripustí iným ako doporučeným psom. Pokiaľ pes odmieta sučku pripustiť, smie byť suka pripustená iným psom (uvedeným na odporúčaní na párenie) len so zvolením majiteľa suky.

 6. Po neplánovanom spárení suky nepredpokladaným psom, nie je ďalšie párenie dohodnutým psom dovolené. Držiteľ chovného psa nemôže v takomto prípade vznášať proti majiteľovi suky žiadne nároky.

 7. Pri neplánovanom spárení suky s iným psom ako dohodnutým, je držiteľ psa, ktorý má sučku vo svojej starostlivosti povinný nahlásiť túto skutočnosť majiteľovi suky a je povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté v súvislosti s nežiaducim spárením.

 8. V prípade uhynutia suky počas jej pobytu u majiteľa/držiteľa chovného psa, nechá tento na svoje náklady zistiť príčinu uhynutia veterinárnym lekárom. Majiteľovi suky podá správu o smrti suky čo najrýchlejšie a oznámi príčinu uhynutia. Pokiaľ si majiteľ praje vidieť mŕtvu suku, musí k tomu dostať príležitosť. Pokiaľ smrť nastala zjavne zavinením držiteľa psa, je tento povinný uhradiť majiteľovi suky škodu. Pokiaľ nemá držiteľ psa zavinenie na uhynutí suky, je majiteľ suky povinný uhradiť držiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu uhynutím suky vznikli.

 9. Majiteľ suky pri zahraničnom párení priloží k žiadosti o párenie fotokópiu preukazu o pôvode psa s ktorým sa suka bude páriť.

 10. V priebehu jedného kalendárneho dňa (24 hodín) sa pes môže spáriť iba s jednou sukou.

 11. Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa odporúča pred každým plánovaným párením dohodnúť si písomne vzájomné podmienky párenia, najmä finančné záväzky.

§ 6

Potvrdenie o párení

 1. Správne a úplne prevedené párenie potvrdzuje majiteľ psa vystavením potvrdenia o párení. Potvrdzuje v ňom svojím podpisom, že bol očitým svedkom párenia. Vyplnené potvrdenie o párení zašle spolu s odporúčaním na párenie plemennej knihe SPZ a poradcovi chovu do 8 dní. Majiteľovi suky odovzdá vyplnené a podpísané potvrdenie o párení.

 2. Ak správca plemennej knihy požaduje pre zápis šteniec overenú fotokópiu preukazu o pôvode psa alebo overený výpis z plemennej knihy vzťahujúci sa k chovnému psovi, musí držiteľ psa poskytnúť takýto dokument majiteľovi chovnej suky bezplatne.

 3. Ak majiteľ (držiteľ) chovného psa nedodrží termín určený na zaslanie potvrdenia o párení plemennej knihe SPZ (SPKP), je zodpovedný za to, že bez potvrdenia o párení nebudú šteňatá zapísané do plemennej knihy.

§ 7

Umelé oplodnenie

 1. Umelé oplodnenie je možné použiť v odôvodnených prípadoch len s povolením poradcov chovu. Umelé oplodnenie by sa nemalo používať na prekonanie fyzickej neschopnosti psa pripustiť suku. Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť so psami, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom.

 2. Umelé oplodnenie suky môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý musí potvrdiť túto skutočnosť plemennej knihe SPZ. Veterinár lekár, ktorý insemináciu vykonáva, potvrdzuje na potvrdení o párení, že suka bola inseminovaná inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. V tomto osvedčení musí byť uvedené miesto a doba inseminácie, meno a číslo zápisu plemennej knihy suky a meno a adresa majiteľa suky. Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí potvrdiť, že pri inseminácii bol použitý ejakulát dohodnutého psa. Pri použití zmrazenej inseminačnej dávky musí veterinár potvrdiť, že inseminačná dávka pochádzala od dohodnutého psa.

 3. Náklady spojené s odobratím ejakulátu a vykonaním inseminácie hradí majiteľ suky.

 4. Majiteľ chovného psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je povinný osvedčiť túto skutočnosť na potvrdení o párení. Taktiež musí majiteľovi chovnej suky poskytnúť všetky požadované informácie týkajúce sa krycieho psa.

§ 8

Náhrada za párenie

 1. Spôsob úhrady za párenie sa rieši formou dohody, najlepšie písomnou.

 2. Majiteľ psa je oprávnený podpísať potvrdenie o uskutočnenom párení až po zaplatení dohodnutej náhrady za párenie. Zadržanie suky ako zástavy je zakázané.

 3. Mimo dohodnutej čiastky nemá majiteľ psa žiadne právo požadovať od majiteľa suky potomkov psa. Obzvlášť nemá žiadny právny nárok na prenechanie šteňaťa. Ak je však prenechanie šteňaťa dohodnuté ako náhrada za párenie, treba túto dohodu písomne potvrdiť ešte pred párením. V prípade takej dohody musia byť bezpodmienečne zohľadnené nasledujúce body:

  1. doba výberu šteňaťa majiteľom psa,

  2. doba odovzdania šteňaťa majiteľovi,

  1. doba, do ktorej si majiteľ psa musí šteňa vybrať, po uplynutí ktorej právo na výber šteňaťa zaniká,

  2. doba, do ktorej majiteľ psa musí šteňa prevziať, po uplynutí ktorej právo na prevzatie šteňaťa zaniká,

  3. ustanovenie týkajúce sa výdavkov na dopravu,

  4. zvláštne ustanovenie pre prípad, že suka vrhne len mŕtve šteňatá, alebo len jediné šteňa, alebo keď vybrané šteňa uhynie pred odberom.

 1. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za párenie je vecou občiansko-právneho konania.

§ 9

Neoplodnenie suky

 1. Po správne prevedenom párení sa považuje výkon psa za dokonaný a vzniká tým predpoklad na plnenie dohodnutej náhrady za párenie. Neposkytuje sa tým však záruka na oplodnenie suky. Záleží na zvážení majiteľa psa, či v prípade neoplodnenia suky poskytne ďalšie párenie bezplatne alebo vráti časť peňazí zaplatených za párenie.

 2. Postup v prípade neoplodnenia suky má byť uvedený v písomnej zmluve dohodnutej pred párením.

 3. Dohodnuté právo na párenie zdarma zaniká zásadne uhynutím psa, zmenou jeho majiteľa, alebo uhynutím suky.

 4. Ak sa preukáže vyšetrením ejakulátu psa, že pes bol v čase párenia neplodný, má majiteľ suky právo na vrátenie čiastky zaplatenej za párenie.

 5. V prípade, že suka neostane kotná, alebo sa narodí len jedno šteňa, môže majiteľ sučky požiadať o náhradné párenie.

§ 10

Postúpenie práva chovu

 1. Ako chovateľ vystupuje spravidla majiteľ suky v čase párenia. Právo na využitie suky alebo psa môže byť zmluvne postúpené tretej osobe.

 2. Postúpenie práva chovu musí byť v každom prípade urobené písomne, a to pred predpokladaným párením. Písomné postúpenie práva chovu sa musí včas písomne nahlásiť plemennej knihe SPZ a tiež KCHSK. Musí byť priložené k žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie práva chovu musí zreteľne popisovať všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

 3. Ten, kto dočasne preberá suku na využitie pre chov, sa v zmysle tohto poriadku považuje po dobu od párenia až do odstavenia šteniat za majiteľa suky.

§ 11

Narodenie šteniat a zápis šteniat do plemennej knihy

 1. Ak nebolo dohodnuté inak, považuje sa pri prevode vlastníctva gravidnej suky nový majiteľ automaticky za chovateľa nastávajúceho vrhu.

 2. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní od ich narodenia písomne informovať príslušného poradcu chovu a majiteľa (držiteľa) psa s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených a ponechaných šteniat, farby srsti, vážnych chýb šteniat, prípadne ďalších dôležitých informácií. Ak suka so šteňatami nie je u chovateľa, oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená.

 1. Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený. Chovateľ je však povinný pri vyššom počte šteniat ako 7 zabezpečiť ich primeranú, vhodnú a dostatočnú výživu.

 2. Suka môže mať v chovateľskom roku iba jeden vrh. V prípade náhradného párenia dva vrhy.

 3. Preukazy o pôvode, ktoré slúžia ako rodné listy, sa vystavujú len pre jedince s presne stanoveným pôvodom. Počas jedného honcovania sa suka pripúšťa jedným psom. V prípade akýchkoľvek pochybností je povinná plemenná kniha SPZ alebo KCHSK stanoviť pôvod pomocou rozboru DNA. Ak sa pochybnosti dokážu, hradí všetky náklady spojené s preukazovaním pôvodu chovateľ. Ak sa pochybenie chovateľa nepreukáže, hradí náklady objednávateľ.

 4. Zápis šteniat v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky narodených šteniat (vrhu). Šteňatá musia byť pred zápisom do plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným označením – čipom. Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniat a potvrdené podpisom veterinára, ktorý ich začipoval. Číslo čipu sa trvalým a nezameniteľným spôsobom uvedie v preukaze o pôvode každého jedinca. Tetovanie šteniat alebo dospelých psov je možné na základe žiadosti chovateľa alebo majiteľa psa. V prípade tetovania sa psovi tetuje číslo jeho zápisu v plemennej knihe. Tetovanie vykoná veterinárny lekár.

 5. Súčasťou prihlášky na zápis vrhu je majiteľom psa potvrdené odporúčanie na párenie, v prípade zahraničného párenia aj overená fotokópia preukazu o pôvode psa.

 6. Chovateľ je povinný zapísať všetky čistokrvné jedince, ktoré sa narodili v jeho chovateľskej stanici, do plemennej knihy. Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá, ktoré boli odchované až do okamihu podania žiadosti o zápis vrhu. Dodatočný zápis šteniat nie je prípustný. Žiadosť o zápis vrhu musí byť podaná najneskôr do 3 mesiacov od dátumu narodenia šteniec.

 7. V prípade, ak plemennej knihe budú doručené nečitateľné alebo nevierohodné podklady na vystavenie preukazov o pôvode, má plemenná kniha právo vyžadovať nové podklady.

 8. V preukaze o pôvode musí byť uvedená správna farba šteňaťa aj v tom prípade, ak je neštandardná. Ak chovateľ alebo KCHSK zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, je povinný o tejto skutočnosti informovať príslušnú plemennú knihu s uvedením konkrétnej chyby do prihlášky na zápis šteniec. Vo všetkých týchto prípadoch označí plemenná kniha preukaz o pôvode týchto šteniat pečiatkou „Neštandardné“.

 9. Pri odbere (predaji) musia byť šteňatá najmenej 49 dní staré, musia byť odčervené a vakcinované. Musia byť označené trvalým a nesfalšovateľným označením, uvedeným v preukaze o pôvode psa. Chovateľ je povinný viesť evidenciu nadobúdateľov šteniat (meno a adresu) a archivovať ju minimálne 10 rokov.

 10. Mená šteniat pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa opakovať v ďalších vrhoch tej istej chovateľskej stanice.

 11. V plemennej knihe sa nesmú zapísať šteňatá zo spárenia suky s iným psom ale aj naopak, ako sa uvádza v prihláške na zápis vrhu a v odporúčaní na párenie. Úmyselné zamlčanie takéhoto prípadu sa bude posudzovať ako porušenie chovateľského a zápisného poriadku. V prípade zistenia tejto skutočnosti po vystavení preukazov o pôvode musí chovateľ preukazy vrátiť plemennej knihe na znehodnotenie.

 12. Do plemennej knihy SPZ sa zapisujú iba šteňatá chovateľov s trvalým bydliskom na území SR a na ich chovateľskú stanicu.

 13. Vlastnícke práva šteniat je možné previesť na fyzické, alebo právnické osoby. V prípade potreby sa na ich meno vystaví aj exportný preukaz o pôvode. V žiadnom prípade sa nesmú šteňatá predávať sprostredkovateľom a obchodníkom so psami.

§ 12

Zapisovanie importovaných jedincov

  1. Importovaní jedinci v majetku občanov Slovenskej republiky musia mať exportný preukaz o pôvode a musia byť zapísaní v SPKP, v opačnom prípade sa títo jedinci nemôžu zúčastňovať na akciách KCHSK a nemôžu byť použití v chove.

  2. Do plemennej knihy SPZ sa môžu zapísať len potomkovia jedincov zapísaných v plemenných knihách členských krajín FCI, alebo v plemenných knihách krajín FCI uznaných, ak je ich pôvod preukázateľný najmenej v troch generáciách predkov.

  3. Importovaným jedincom s preukazmi o pôvode uznanými FCI sa pri zápise do plemennej knihy uvedie do preukazu číslo zápisu v SPKP a dátum zápisu. Pri použití importovaného jedinca v chove sa v preukazoch o pôvode potomkov uvádza okrem čísla zápisu v SPKP aj číslo zápisu v plemennej knihe, ktorá preukaz o pôvode tohto jedinca vystavila.

  4. Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia musí predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode aj potvrdenie hlavného poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly totožnosti tetovacieho čísla alebo čísla mikročípu jedinca. Bez tohto potvrdenia plemenná kniha SPZ nezaregistruje dovezeného jedinca. Príslušné tlačivá sú prístupné na stiahnutie na webovej stránke Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) – záložka kynológia.

  5. Jedinci importovaní zo zahraničia, kde nie je vykonávané povinné tetovanie príp. čipovanie, sa môžu zúčastniť akcií KCHSK po splnení podmienky uvedenej v ods. 1 a po vydaní čísla SPKP a označení (tetovanie, čipovanie) príslušným veterinárnym lekárom.

§ 13

Vývoz psov

 1. Pri vývoze psa do zahraničia musí jeho majiteľ požiadať o súhlas plemennú knihu SPZ a je povinný uhradiť poplatok za vývoz v zmysle ekonomickej smernice, elektronicky alebo listom informovať poradcu chovu o vývoze jedinca, v termíne do 30 dní od vývozu.

 2. Pri predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný preukaz o pôvode psa. Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná kniha SPZ.

 3. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií zaoberajúcich sa komerčným predajom psov je neprípustný v zmysle predpisov FCI a SKJ.

 4. Chovateľ môže z vrhu vyviezť neobmedzený počet šteniat, pokiaľ KCHSK nebude určené inak.

§ 14

Preukaz o pôvode psa

 1. Preukaz o pôvode psa je verejná listina obsahujúca meno a popis psa, jeho pôvod preukázaný najmenej 3 generáciami čistokrvných predkov, skratku plemennej knihy a číslo zápisu, číslo čipu, dátum narodenia, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, o ohodnotení psa na výstavách a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy.

 1. Záznamy alebo zmeny v preukaze o pôvode môže robiť:

  1. plemenná kniha,

  2. rozhodcovia a poradcovia chovu (záznamy o výsledkoch výstav, skúšok, bonitácii),

  3. veterinárny lekár (záznam o tetovaní, čipovaní, vyšetrenie DBK),

  4. chovateľ alebo majiteľ (zmenu vlastníka psa).

 2. Stratu preukazu o pôvode psa treba ihneď nahlásiť plemennej knihe SPZ, ktorá zabezpečí zverejnenie straty na web stránke SPZ a SKJ a vydanie duplikátu preukazu o pôvode. V prípade poškodenia alebo zničenia preukazu je možné vystaviť opis (na požiadanie majiteľa psa).

 3. Preukaz o pôvode uhynutého, zabitého alebo utrateného psa treba zaslať plemennej knihe SPZ najneskôr do 30 dní od tejto udalosti na znehodnotenie. V prípade straty psa treba preukaz do 30 dní poslať plemennej knihe. Ak sa pes nájde, plemenná kniha preukaz o pôvode psa vráti majiteľovi.

 4. Za správnosť údajov uvedených v preukaze o pôvode ručí svojím popisom ten, kto v ňom príslušný záznam urobil.

 5. Na zapisovanie záznamov o vykonaných skúškach a výstavách slúži aj „príloha k preukazu o pôvode“, ktorá tvorí súčasť preukazu o pôvode psa.

 6. Preukaz o pôvode nie je prenosný na žiadneho iného psa. Falšovanie preukazov o pôvode, samovoľné zmeny, škrtanie, zneužitie preukazov o pôvode uhynutých alebo stratených psov sa považuje za porušenie chovateľského a zápisného poriadku a chovateľskej disciplíny s následným postihom.

§ 15

Strata a nájdenie psa

 1. Nájdenie strateného psa, ktorý je tetovaný alebo čipovaný, oznámi nálezca príslušnej plemennej knihe, ktorá mu poskytne adresu chovateľa (prípadne aj číslo telefónu). U chovateľa si nálezca overí, kto bol posledným majiteľom nájdeného psa.

 2. Majiteľ strateného psa je povinný uhradiť nálezcovi všetky náklady spojené s vyhľadaním majiteľa a chovom psa do odovzdania jeho majiteľovi.

§ 16

Chovateľské stanice

 1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza.

 2. Preukazy o pôvode pre narodené šteňatá sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice v FCI.

 3. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených v SPZ zabezpečuje plemenná kniha SPZ.

 4. Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovaných súk a plemien. Chránený názov chovateľskej stanice je osobný a celoživotný.

 5. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci členských krajín FCI.

 6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právne spôsobilá fyzická osoba .

 1. Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká:

  1. ak sa chovateľ písomne zriekne tohto práva,

  2. smrťou chovateľa, ak nebol názov stanice prevedený na dedičov,

  3. trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny,

  4. zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu.

 1. Odporúča sa navrhovať názvy chovateľských staníc s počtom maximálne 20 znakov (najviac dve slová).

§ 17

Sankcie

 1. V prípade porušenia chovateľského a zápisného poriadku prijatého KCHSK, môže klub navrhnúť čiastkovej plemennej knihe pozastavenie zapisovania vrhov na registrovaný názov chovateľskej stanice príslušného chovateľa na dobu určitú, resp. neurčitú. Disciplinárny orgán príslušnej členskej organizácie SKJ je povinný neodkladne rozhodnúť v danej veci. Zákaz chovu sa môže vysloviť i na chovne spôsobilé jedince v držaní majiteľa tejto chovateľskej stanice. V tom prípade nesmú byť títo jedinci počas doby zákazu využití v chove, predvedení na chovateľských prehliadkach a výstavách, ani zapožičaní k využitiu v chove.

 2. V prípade zistenia závažného porušenia, resp. opakovaného porušenia chovateľských poriadkov platných v SPZ a FCI, môže o treste rozhodnúť aj priamo členská organizácia SPZ.

 3. Vo všetkých prípadoch sa príslušný chovateľ môže odvolať na odvolací orgán, ktorý je povinný rozhodnúť o potvrdení alebo zrušení trestu na najbližšom zasadnutí.

§ 18

Záverečné ustanovenia

 1. Tituly získané na výstavách a vrcholových súťažiach sa zapisujú do preukazu o pôvode psa a uvádzajú sa aj minimálne v I. generácii predkov u potomkov daného psa alebo suky.

 2. Za zápisy v plemennej knihe SPZ sa vyberajú poplatky schválené orgánmi SPZ.

 3. Právne vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a chovateľstva psov sa riešia občiansko-právnou cestou.

 4. O postihu za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku rozhodnú orgány KCHSK.

 5. Členovia výboru a chovateľskej rady majú právo kontroly vrhov a chovných jedincov u chovateľov, majiteľov a držiteľov. Náklady znáša KCHSK.

 6. Tento chovateľský a zápisný poriadok nadobudol účinnosť dňom schválenia konferenciou KCHSK dňa 3.9.2017.

DISCIPLINÁRNY PORIADOK

Výbor KCHSK sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny, eviduje priestupky proti členskej disciplíne a tieto posudzuje, hodnotí a eviduje. Disciplinárny poriadok je interný predpis KCHSK. Výbor KCHSK zriadi disciplinárnu komisiu zo svojich členov a zvolí predsedu disciplinárnej komisie.

§1

PREDMET ÚPRAVY

1./ Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých členov KCHSK.

2./ Disciplinárny poriadok určuje skutkové podstaty disciplinárnych previnení.

3./ Disciplinárny poriadok ustanovuje zásady a postup pri objasňovaní a riešení disciplinárnych previnení.

4./ Disciplinárny poriadok upravuje práva a povinnosti disciplinárnej komisie a povinnosti členov KCHSK, ktorí sa dopustili disciplinárneho previnenia.

§2

DISCIPLINÁRNE PREVINENIE

1./ Disciplinárneho priestupku sa dopúšťa člen KCHSK , ktorý úmyselne, alebo z nedbanlivosti:

a/ poruší stanovy, chovateľských a zápisný poriadok

b/ poruší organizačnú disciplínu

c/ závažným spôsobom naruší medziľudské vzťahy /ohováranie členov, psov, chov. staníc/

d/ koná proti záujmom KCHSK

2./ Za disciplinárny priestupok sa považuje konanie, ktoré smeruje k disciplinárnemu priestupku, ak sa ho člen KCHSK dopustil v úmysle spáchať disciplinárny priestupok a ak od dohodami disciplinárneho previnenia sám dobrovoľne neupustil.

§3

ZÁKLADNE ZÁSADY DISCIPLIÁRNEHO KONANIA

1./ Disciplinárna komisia pri zisťovaní a riešení disciplinárnych previnení postupuje výlučne podľa tohto disciplinárneho poriadku /ďalej len „DP“/, na disciplinárne konanie sa nevzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní ani o priestupkoch.

2./ Disciplinárna komisia je povinná zakročiť proti každému členovi KCHSK ktorý je podozrivý, že sa dopustil disciplinárneho previnenia a to len spôsobom, ktorý určuje tento DP. Disciplinárna komisia je povinná poučiť riešeného o jeho právach a poskytnúť mu možnosť ich použiť.

3./ Konanie pred disciplinárnou komisiou je verejné, okrem toho ak DP neuvádza inak.

4./ Každý člen KCHSK , ktorý sa dozvie o spáchaní disciplinárneho previnenia, je povinný toto bezodkladne oznámiť príslušnej disciplinárnej komisii. Členovia KCHSK, ktorí môžu prispieť k objasneniu skutku, sú povinní pomáhať disciplinárnej komisii pri ich činnosti.

5./ Disciplinárna komisia musí dbať, aby disciplinárne konanie prebiehalo hospodárne, bez zbytočných

prieťahov zaťažovania fyzických osôb tak, aby bol spoľahlivo zistený skutočný stav.

§4

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA

1./ Disciplinárna komisia po prešetrení prípadne môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak je skutočný stav hodnoverne preukázaný, riešený si vinu prizná, svoje konanie oľutuje, škodu nahradí, stupeň nebezpečnosti pre KCHSK je nízky a vzhľadom na osobné vlastnosti páchateľa možno očakávať, že na jeho nápravu postačí samotné preverovanie veci pred disciplinárnou komisiou. V takomto prípade vydá rozhodnutie , v ktorom riešeného uzná vinným z porušenia konkrétnych ustanovení, ale od uloženia disciplinárneho opatrenia upustí.

2./ Ak disciplinárna komisia neupustí od uloženia disciplinárneho konania a skutkový stav hodnoverne preukáže, môže disciplinárne riešenému uložiť jedno z týchto disciplinárnych opatrení:

a/ písomné upozornenie

b/ písomné pokarhanie s výstrahou

c/ peňažnú pokutu do výšky 100€

d/ dočasné vylúčenie z klubu na 1 – 5 rokov

e/ trvalé vylúčenie

3./ Disciplinárne riešenému možno uložiť v jednom disciplinárnom konaní len jedno disciplinárne opatrenie. Ak sa súčasne dopustil viacerých disciplinárnych previnení, možno mu uložiť úhrnné disciplinárne opatrenie. Ak sa v čase výkonu disciplinárneho opatrenia dopustil nového disciplinárneho previnenia, okrem vylúčenia mu ďalšie disciplinárne opatrenie začne plynúť až po uplynutí prvého disciplinárneho opatrenia.

4./ Ak disciplinárna komisia uzná riešeného vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia, môže ho súčasne zaviazať uhradiť náklady konania, ktoré konaním vznikli. Náklady konania patria komisii, ktorej vznikli.

§5

NEPRIPUSTNOSŤ DISCIPLINÁRNEHO RIEŠENIA

1./ Disciplinárne konanie nemožno začať, ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť ak:

a/ z oznámenia, alebo z výsledkov konania je zrejmé, že nejde o disciplinárne previnenie

b/ riešenému skončilo členstvo v klube

c/ spáchané disciplinárne previnenie je premlčané / okrem priestupkov pri párení

d/ riešený zomrel

2./ Disciplinárne previnenie sa nemôže riešiť, ak uplynula ročná premlčacia lehota /okrem previnenia pri párení.

Premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po spáchaní disciplinárneho previnenia. Prerušuje sa dňom začatia disciplinárneho konania, alebo riadne podaným odvolaním. Ak je skutok predmetom trestného stíhania, alebo priestupkového konania a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom , alebo priestupkovom konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota neplynie až do dňa ich právoplatného rozhodnutia. Týmto dňom začína plynúť prerušená premlčacia lehota.

3./Rozhodnutie súdov, alebo orgánov činných v trestnom konaní o potrestaní páchateľa trestného činu, alebo

priestupku nevylučuje disciplinárne riešenia člena KCHSK disciplinárnou komisiou. Disciplinárna komisia rozhoduje nezávisle od štátnych orgánov, ak je toto konanie disciplinárnym previnením podľa tohto DP.

§6

VYLÚČENIE ČLENA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE Z DISCIPLINÁRNEHO KONANIA

1./ Člen disciplinárnej komisie je vylúčený z riešenia veci, ak zo zreteľom na jeho pomer k veci a ku riešenému možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

2./ O námietke zaujatosti a vylúčení člena disciplinárnej komisie rozhoduje predseda komisie.

§7

ZAČATIE KONANIA

1./ Disciplinárne konanie sa začína na návrh členov klubu.

2./ Ak sa výbor klubu dozvedel o spáchaní disciplinárneho previnenia, môže začať disciplinárne konanie prostredníctvom disciplinárnej komisie aj z vlastnej vôle.

3./Predseda KCHSK preskúma návrh na začatie disciplinárneho konania a odporučí vo veci konať, alebo v prípade evidentne bezdôvodného návrhu na konanie ho ako neopodstatnene odloží. Ak sa disciplinárna komisia rozhodne, že sa vo veci bude konať, vytýči termín zasadnutia, zabezpečí účasť riešeného a svedka , prípadne zabezpečenie iných dôkazov.

§8

ROZHODOVANIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

1./Disciplinárna komisia je uznášania schopná, ak sa ich zasadnutie zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o previnení a opatrení, alebo o odvolaní musí hlasovať viac ako polovica prítomných členov. Disciplinárne konanie je verejné . Z rozhodovania o previnení a opatrení je verejnosť vylúčená.

2./ Písomnosti, ktoré sa týkajú disciplinárneho konania sa zasielajú doporučeným listom, alebo sa doručujú osobne proti podpisu osobe, ktorej sa disciplinárne konanie týka.

Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručiteľné.

3./ Disciplinárna komisia je príslušná na konanie, uskutoční všetky úkony potrebné na objektívne zistenia skutkového stavu. Nestranne zisťuje všetky okolnosti svedčiace v prospech či neprospech riešeného.

§9

DOKAZOVANIE

1./ Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, dokumentačných materiálov , výpoveď zúčastneného atď. .

2./ V disciplinárnom konaní treba dokazovať najmä či :

a/ sa stal skutok, ktorý je možno považovať za disciplinárne previnenie

b/ tento skutok spáchal riešený.

c/ skutok bol spáchaný úmyselne, alebo neúmyselne a z akých pohnútok.

d/ každý člen klubu je povinný sa dostaviť na predvolanie disciplinárnej komisie a vypovedať ako svedok o tom , čo vie o disciplinárnom previnení.

§10

PRÁVO OBHAJOBY

1./ Riešenému musí disciplinárna komisia odoslať pozvanie na rokovanie najmenej 10 pracovných dní pred termínom rokovania doporučeným listom.

2./ V disciplinárnom konaní teba riešenému umožniť, aby sa k obvineniu osobne vyjadril, uviedol okolnosti na svoju obhajobu a predložil na ich potvrdenie dôkazy.

3./ Disciplinárne riešený môže v disciplinárnom konaní vystupovať len osobne a nemôže sa dať zastupovať. V disciplinárnom konaní môže aktívne vystupovať len členovia disciplinárnej komisie riešení a pozvaní svedkovia. Predseda disciplinárnej komisie môže z miestnosti vykázať osoby ktoré rušia konanie v záujme ochrany svedkov a môže rozhodnúť i o neverejnom disciplinárnom konaní .

4./ Riešený je povinný sa na konanie dostaviť. Ak sa na konanie bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví a nepožiada o odročenie konania, môže disciplinárna komisia rozhodnúť aj bez jeho vypočutia.

§11

ZÁPISNICA Z DISCIPLINÁRNEHO KONANIA

1./ Výpovede účastníkov konania sa musia zaznamenať do zápisnice, ktorú podpíše vypočúvaný, predseda disciplinárnej komisie, alebo ním poverený člen komisie.

2./ V zápisnici musí byť uvedený deň a miesto konania, druh previnenia, kedy a ako k jeho spáchaniu došlo, akým spôsobom, vykonané dôkazy a výrok rozhodnutia.

3./ Ak sa disciplinárne riešený po vynesení rozhodnutia vzdal odvolania, uvedie sa to v zápisnici a takého vyhlásenie musí riešený podpísať.

4./ Ak ktokoľvek odmietne podpísať zápisnicu, vykoná sa záznam v zápisnici o odmietnutí podpísania, ktorý podpíšu najmenej dvaja členovia disciplinárnej komisie.

§12

ROZHODNUTIE V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ

1./ Pri ukladaní disciplinárnych opatrení je potrebné prihliadať na:

a/ či bol skutok spáchaný úmyselne, alebo z nedbanlivosti

b/ okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu disciplinárneho previnenia

2./ Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje najmä spontánne priznanie a napomáhanie pri objasnení činu.

3./ Za priťažujúcu okolnosť sa pokladá najmä to, ak riešený porušil stanovy, chovateľský a zápisný poriadok, zneužil zverenú funkciu, alebo spáchal skutok zo zištných dôvodov.

4./ Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa riešenému zašle vždy písomne doporučeným listom, do 30 dní od jeho vynesenia a to i v vtedy, ak bolo disciplinárne konanie zastavené.

§13

ODVOLANIE

1./ Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže disciplinárne riešený podať odvolanie. Odvolanie sa podáva písomne na disciplinárnu komisiu a to do 15 dní od jeho doručenia , alebo ústne do zápisnice pri vynesení rozhodnutia . Riadne podané odvolanie má odkladný účinok.

2./ Odvolanie prerokuje disciplinárna komisia na svojom najbližšom zasadnutí, najneskôr do 30 dní od jeho doručenia.

Ak na základe odvolania a dôvodu v ňom uvedených dospeje k názoru, že sú predpoklady, aby sa odvolaniu v celom rozsahu vyhovelo, môže v autoremedúre o odvolaní rozhodnúť sám. Ak odvolaniu nevyhovuje musí odvolanie do 15 dní od svojho zasadnutia prešetriť celý výbor KCHSK.

3./ Výbor KCHSK môže odvolanie zamietnuť, prvostupňové rozhodnutie zrušiť a konanie zastaviť, alebo sám o veci rozhodnúť.

4./ Výbor KCHSK odvolanie zamietne ak:

a/ bolo podané oneskorene;

b/ podala ho neoprávnená osoba

c/ zistí, že odvolanie je neopodstatnené

Rozhodnutie výboru KCHSK nadobúda platnosť a vykonateľnosť dňom doručenia riešenému. Za doručenú sa považuje aj písomnosť podľa §8 ods. 2 DP

5./ Proti rozhodnutiu výboru KCHSK sa ďalšie odvolanie nepripúšťa.

§14

PRESKÚMANIA PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA

Dozorná rada KCHSK môžu preskúmať právoplatné rozhodnutia disciplinárnej komisie. Takéto rozhodnutia môžu zmeniť, alebo zrušiť , ak pri vynesení právoplatných rozhodnutí došlo k porušeniu tohto DP, alebo skutkový stav nebol dostatočne preukázaný. Dozorná rada môže rozhodnutie disciplinárnej komisie zrušiť v celom rozsahu a konanie zastaviť, alebo vo veci sama rozhodnúť. Proti rozhodnutiu dozornej rady vynesených v preskúmavacom konaní sa žiadny opravný prostriedok nepripúšťa. Preskúmavacie konanie je neverejné. Dozorná rada sa za svoje rozhodnutie zodpovedá konferencii klubu.

§15

PRÁVOPLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ROZHODNUTÍ DISCIPLIÁRENEJ KOMISIE

Disciplinárne rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť ak:

a/ riešený nepodal proti nemu v stanovenej lehote odvolanie

b/ odvolanie síce podal, ale do rozhodnutia disciplinárnej komisie ho vzal späť

c/ pri vynesení rozhodnutia sa odvolania výslovne vzdal

d/ doručením rozhodnutia o riadnom opravnom prostriedku

§16

REGISTER DISCIPLIÁRNYCH OPATRENÍ

O právoplatne uložených opatreniach vedie register disciplinárnych opatrení predseda disciplinárnej komisie.