ŠTATÚT MEMORIÁLU ANDREJA RENČA
„Memoriál Andreja Renča“ (MAR) je vrcholným podujatím slovenských kopovov na Slovensku. Organizuje ho Klub chovateľov slovenských kopovov (KCHSK) ako medzinárodné alebo národné skúšky, spravidla každý druhý rok pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej jednoty FCI na počesť najvýznamnejšieho zakladateľa tohto plemena, pána Andreja Renča.
Na memoriál možno prihlásiť slovenské kopovy, ktoré sú zapísané v plemenných knihách FCI a dosiahli najneskôr v deň konania memoriálu vek tri roky. Štartovať môže maximálne 12 kopovov, z toho maximálne šesť zo Slovenska a šesť zo zahraničia. Kopovy zo Slovenska musia mať absolvované skúšky duričov najmenej v II. cene. Psy zahraničných účastníkov musia mať absolvované skúšky z výkonu platné v krajine, ktorú zastupujú.
Prihlášky na memoriál prijíma KCHSK. Propagáciu podujatia a výber jedincov na memoriál robí KCHSK. Pri výbere jedincov majú prednosť chovné jedince pred nechovnými a tie, ktoré absolvovali skúšky duričov v I. cene. Na memoriáli sa môže každý jedinec zúčastniť maximálne tri krát. V prípade prihlásenia sa nižšieho počtu jedincov zo zahraničia môže sa doplniť počet o jedincov zo Slovenska. Na memoriáli sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky duričov tak, aby všetky jedince mali vytvorené rovnaké podmienky na predvedenie svojich schopností.
Disciplína „Dohľadávka…“ sa skúša vždy na umelo založenej stope, disciplína „Odvaha…“ sa skúša vždy v diviačom oplôtku.
Rozhodcovský zbor deleguje SPZ na návrh KCHSK.
Kopov, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov v I. cene získa titul „Víťaz MAR“ a čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce CACIT, ak je podujatie organizované ako medzinárodné, alebo čakateľstvo na šampióna práce CACT SR, ak je podujatie organizované ako národné. Spolu s titulom CACIT sa udeľuje i titul CACT SR. Druhý v poradí s umiestnením v I. cene získava titul Res. CACIT alebo Res. CACT SR. Zároveň je možné udeliť i titul „diviačiar“. V prípade rovnakého výsledku jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného poriadku.