Klubové šampiónáty

Poriadok pre udeľovanie Klubového šampióna krásy šteniat KCHSK, Klubového šampióna krásy mladých KCHSK, Klubového šampióna krásy KCHSK, Klubového šampióna krásy veteránov KCHSK, Klubového šampióna práce KCHSK  a Klubového šampióna krásy a práce KCHSK.

Klub chovateľov slovenských kopovov (KCHSK) môže jedincovi (psovi/suke) plemena Slovenský kopov s preukazom o pôvode psa, vydaným plemennou knihou uznanou Medzinárodnou kynologickou federáciou – Fédération Cynologique Internationale („FCI“) priznať titul klubového šampióna, a to

 1. a) v súvislosti s jeho exteriérovými kvalitami:
  • Klubový šampión krásy šteniat KCHSK
  • Klubový šampión krásy mladých KCHSK
  • Klubový šampión krásy KCHSK
  • Klubový šampión krásy veteránov KCHSK
 1. b) v súvislosti s jeho pracovnými kvalitami:
  • Klubový šampión práce KCHSK
 1. c) v súvislosti s jeho exteriérovými a pracovnými kvalitami:
  • Klubový šampión krásy a práce KCHSK

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Jednotlivé tituly klubových šampiónov môžu byť priznané každému jedincovi, ktorý splnil podmienky stanovené KCHSK pre ich udeľovanie.
 2. Majiteľ/držiteľ jedinca nemusí byť členom KCHSK.
 3. Tituly nie sú udeľované automaticky, KCHSK konkrétny titul priznáva len na základe písomnej žiadosti majiteľa/držiteľa jedinca podanej na predpísanom tlačive (Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión krásy šteniat, Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión krásy mladých, Klubový šampión krásy, Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión krásy veteránov, Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión práce, Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión krásy a práce). Tlačivá sú k dispozícii na webovom sídle KCHSK – slovensky-kopov.sk odkiaľ je možné si ich stiahnuť:
  1. vo formáte pdf, vytlačiť, vy plniť a podpísať,
  2. vo worde, priamo vyplniť, vytlačiť a podpísať.
 4. Vyplnenú a podpísanú žiadosť na priznanie konkrétneho titulu klubového šampióna spolu s kompletnou obojstrannou fotokópiou preukazu o pôvode a posudkových listov s riadne zaznačenými čakateľstvami a titulmi môže majiteľ/držiteľ jedinca zaslať KCHSK elektronicky na e-mailovú adresu admin@slovensky-kopov.sk alebo poštou na adresu (nie doporučene): MUDr. Christiána Mattová, Nitrianska ulica 363/156, 95107 Čechynce, tel.: 0908778759.
 5. KCHSK po preverení splnenia podmienok (kontrole žiadosti a jej príloh), prizná jedincovi titul klubového šampióna, ktorý potvrdí vystavením diplomu a zápisom do preukazu o pôvode psa/do prílohy k preukazu o pôvode psa. V prípade, že majiteľ/držiteľ jedinca originál preukazu o pôvode psa/prílohy k preukazu o pôvode psa nepriloží k žiadosti, môže byť zápis vykonaný dodatočne na niektorej akcii KCHSK. Diplom a preukaz o pôvode psa/prílohu k preukazu o pôvode psa (ak boli súčasťou žiadosti) KCHSK zašle majiteľovi/držiteľovi jedinca poštou.
 6. Za priznanie titulu klubového šampióna a vystavenie diplomu sa platí poplatok 10€ pre člena KCHSK a 15€ pre nečlena KCHSK. Poplatok za vystavenie Klubového šampióna je potrebné uhradiť vopred na účet KCHSK. Udelenie titulov je spoplatňované v zmysle chválených poplatkov KCHSK.
 7. Tituly Klubový šampión krásy šteniat KCHSK, Klubový šampión krásy mladých KCHSK, Klubový šampión krásy KCHSK a Klubový šampión krásy veteránov KCHSK neoprávňujú zaradenie jedinca do triedy šampiónov na výstavách.

 

 •  PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY ŠTENIAT KCHSK

KCHSK môže udeliť jedincovi (psovi/suke) plemena slovenský kopov titul Klubový šampión krásy šteniat KCHSK:

 1. Ak jedinec získal 3x ocenenie veľmi nádejný 1 (VN1) v triede mladšieho dorastu alebo dorastu.
 2. Aspoň jedno ocenenie VN1 z troch potrebných bolo získané na výstave organizovanej KCHSK, ďalšie môžu byť získané na národnej výstave alebo celoštátnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty („SKJ“) na Slovensku, alebo na medzinárodných výstavách pod záštitou FCI, konaných na Slovensku alebo v zahraničí.
 3. Ocenenia VN1 boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.

 

 • PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH KCHSK

KCHSK môže udeliť jedincovi (psovi/suke) plemena slovenský kopov titul Klubový šampión krásy mladých KCHSK:

 1. Ak jedinec získal 3x čakateľstvo (CCJ, CAJC, Najkrajší mladý pes/suka (Jugendbester), atď.) v triede mladých.
 2. Aspoň jedno čakateľstvo z troch potrebných bolo získané na výstave organizovanej KCHSK, ďalšie môžu byť získané na národnej alebo celoštátnych výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ na Slovensku, alebo na medzinárodných výstavách pod záštitou FCI, konaných na Slovensku alebo v zahraničí.
 3. Čakateľstvá CCJ (resp. CAJC, Najkrajší mladý pes/suka (Jugendbester), atď.) boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.
  • Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna krásy mladých – CCJ (Certificate Club Junior):
   • CCJ sa udeľuje psom a sukám osobitne v triede mladých na klubovej alebo špeciálnej výstave KCHSK,
   • CCJ sa môže udeliť psovi a suke s ocenením výborný 1 (V1),
   • CCJ nie je nárokovateľné a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca,
   • CCJ sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión krásy mladých KCHSK získal.
 •  
 • PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY KCHSK

SKCHJ môže udeliť jedincovi (psovi/suke) plemena slovenský kopov titul Klubový šampión krásy KCHSK:

 1. Ak jedinec získal 3x čakateľstvo CC na výstavách organizovaných KCHSK.
 2. Čakateľstvá CC musia byť udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.
  •  Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna krásy – CC (Certificate Club):
   • CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov na klubovej alebo špeciálnej výstave KCHSK,
   • CC sa môže udeliť jedincovi s ocenením výborný 1 (V1),
   • CC nie je nárokovateľné a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca,
   • CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión krásy KCHSK získal.

  

 • PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY VETERÁNOV KCHSK

KCHSK môže udeliť jedincovi (psovi/suke) plemena slovenský kopov titul Klubový šampión krásy veteránov KCHSK:

 1. Ak jedinec získal 3x ocenenie výborný 1 (V1) v triede veteránov.
 2. Aspoň jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na výstave organizovanej KCHSK, ďalšie môžu byť získané na národnej výstave alebo celoštátnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty na Slovensku, alebo na medzinárodných výstavách pod záštitou FCI, konaných na Slovensku alebo v zahraničí.
 3. Ocenenia V1 boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.

 

 • PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN PRÁCE KCHSK

KCHSK môže udeliť jedincovi (psovi/suke) plemena slovenský kopov titul Klubový šampión práce KCHSK:

 1. Ak jedinec získal 3x CCT na klubových, celoštátnych alebo medzinárodných skúškach organizovaných KCHSK. Podmienkou udelenia titulu je absolvovanie SD v I. cene.
 2. CCT boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.
 3. Jedinec musí mať všetky potrebné čakateľstvá CCT zapísané oprávnenou osobou v preukaze o pôvode psa/v prílohe k preukazu o pôvode psa.
  •  Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna práce – CCT:
   • CCT sa udeľuje jedincom, ktorí sa stali víťazmi klubových, celoštátnych alebo medzinárodných skúšok organizovaných KCHSK,
   • CCT sa môže udeliť len víťazovi skúšky, ktorú absolvoval v I. cene,
   • CCT nie je nárokovateľné a udeľuje ho na skúšky oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych pracovných kvalitách jedinca,
   • CCT sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión práce KCHSK získal.

 

 •  PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY A PRÁCE KCHSK

KCHSK môže udeliť jedincovi (psovi/suke) plemena slovenský kopov titul Klubový šampión krásy a práce KCHSK:

 1. Ak jedinec získal titul Klubový šampión krásy.
 2. Ak jedinec získal titul Klubový šampión práce.