Špeciálna výstava KCHSK 30.7.2022 Sielnica – propozície

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Slovenský poľovnícky zväz, OkO Zvolen
Obvodná poľovnícka komora Zvolen

u s p o r i a d a

v areáli Streleckého štadiónu SNP v Sielnici

30. júla 2022 (sobota)

klubovú výstavu:
SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV JAGDTERIÉROV
s udeľovaním titulov Klubový víťaz, CAJC, CAC SR
KLUBU CHOVATEĽOV DURIČOV
s udeľovaním titulov Klubový víťaz, CAJC, CAC SR
špeciálnu výstavu:
KLUBU CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH KOPOVOV
s udeľovaním titulov Víťaz špeciálnej výstavy
KLUBU CHOVATEĽOV ALPSKÝCH JAZVEČÍKOVITÝCH DURIČOV
s udeľovaním titulu Víťaz špeciálnej výstavy

Uzávierka prihlášok: 12. júla 2022

Prihlášky podané po termíne uzávierky prihlášok nebudú zaradené do katalógu.
V zmysle výstavného poriadku SKJ sa na výstave nemôžu posúdiť psy, ktoré nie sú uvedené v katalógu.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas
usporiadajúcim klubom (uvedených v záhlaví propozícií), na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický
kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na klubové výstavy“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa)
a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webových stránkach a v klubových spravodajoch usporiadajúcich klubov.

Počas výstavy sa bude konať aj bonitácia z exteriéru. Prihlasovanie na www.onlinedogshows.sk

Čestné predsedníctvo
Ing. Tibor Lebocký, PhD.                     MVDr. Maroš Antalík
Ing. Jozef Jursa, CSc.                         Ivan Zoka
Ing. Vladimír Brodniansky                  Ing. Petra Vlček
Ing. Lukáš Miščík                                František Homola
Ing. Ján Dobšinský

Výstavný výbor
Riaditeľ                                          Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
Ekonóm výstavy                           Ing. Lukáš Miščík
Tajomník výstavy                         Ing. Marián Slamka
                                                       PhD. Ing. Petronela Augustínová
Komisia pre protesty                  Ing. Miroslav Stanovský, CSc.,
                                                        František Homola
                                                        MVDr. Maroš Antalík
Veterinárny dozor                       MVDr. Vojtech Korpáš
Zdravotná služba                        MUDr. Jana Vajdová

PROGRAM
7.30 – 8.45      prijímanie psov, veterinárna prehliadka
9.00 – 9.15      otvorenie výstavy
9.15 – 13.30    posudzovanie v kruhoch
14.00 – 14.30 prehliadka víťazov
                          Súťaž o najkrajšieho psa výstavy
15.00                chovné zvody

ROZHODCOVIA rozhodcov deleguje Slovenská kynologická jednota na základe
návrhov zainteresovaných klubov
Slovenský kopov – psy a suky všetkých tried: Miroslav STANOVSKÝ

VÝSTAVNÉ POPLATKY: 25 € / pes

Bankové spojenie:
IBAN: SK96 0900 0000 0004 0406 1475
Názov účtu: OPK Zvolen
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.; Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SWIFT code / BIC: GIBASKBX

ONLINE prihlásenie na www.onlinedogshows.sk
Pri online prihlasovaní uhraďte poplatok po obdržaní potvrdzujúceho mailu, v ktorom bude uvedená suma na zaplatenie výstavných poplatkov a variabilný symbol. VS je nevyhnutné uviesť pri úhrade poplatku. Doklad o zaplatení môžete nahrať ako prílohu pod „moje platby“ (ikona spinka) alebo poslať mailom na zvolen@opk.sk

Obvodná poľovnícka komora Zvolen, Tomášikova 1, 960 01 Zvolen
Informácie: 0911 555 526, zvolen@opk.sk , www.opkzvolen.sk

Pri triede pracovnej a šampiónov certifikát vydaný SKJ

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – čakateľstvo národného šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.
CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré
dostali v triede otvorenej, strednej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 1.
Res. CAC SR – môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach otvorenej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 2.
KV – klubový víťaz – udeľuje sa osobitne psovi a suke z plemena, do súťaže nastupujú jedince s ocenením V1 z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
BOB – víťaz plemena – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke každého plemena, do súťaže nastúpia jedince, ktoré získali CAC a CAJC
BIS – najkrajší pes výstavy. Do súťaže nastupujú víťazi plemien (BOB).
Víťaz špeciálnej výstavy – Najlepší pes a suka plemena z konkurencie výborných 1 – CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov.

Všeobecné ustanovenia
– posudzuje sa podľa výstavného poriadku FCI a SKJ
– výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch. Zápis nie je povinný,
– výstavný poplatok sa nevracia, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin,
– protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov po zložení kaucie 30 € (pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa kaucia prepadá) počas trvania výstavy,
– vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ
nezodpovedá za stratu či úhyn psa. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je
zakázané!

Veterinárne predpisy
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.