Špeciálna výstava slovenských kopovov – CAJC, CAC, CCJ, CC, BOJ, BOS, BOB, ŠV, ŠVM 02.06.2024 Hanušovce nad Topľou – propozície

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SLOVENSKÝCH KOPOVOV
SPECIALTY SHOW OF SLOVAKIAN HOUNDS
HANUŠOVCE NAD TOPĽOU 02.06.2024 – ARCHEOPARK
CAJC, CCJ, CAC, CC, VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY 2024 / SPECIAL WINNER 2024

DÁTUM A MIESTO KONANIA:
02.06.2024, Archeopark Hanušovce nad Topľou

PROGRAM:*
Prijímanie psov: 7:45 – 8:45
Zahájenie výstavy: 8:55
Posudzovanie: 9:00 – 13:00
Záverečné súťaže: 13:00 – 13:30
*zmena programu vyhradená
Počas výstavy bude prebiehať aj bonitácia z exteriéru.

POSUDZOVATELIA:
Psy a suky: MUDr. Jozef Matta

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
ONLINE PRIHLÁSENIE: www.onlinedogshows.sk
1. uzávierka: 10.05.2024
2. uzávierka: 20.05.2024
Stornovať prihlášku je možné do 20.05.2024 vo vašom menu v online.

TRIEDY:
Mladší dorast: od kompletnej vakcinácie do veku 6 mesiacov
Dorast: od 6 do 9 mesiacov
Mladých: od 9 do 18 mesiacov
Stredná: od 15 do 24 mesiacov
Otvorená: od 15 mesiacov
Pracovná: od 15 mesiacov s pracovným certifikátom
Šampiónov: od 15 mesiacov s titulom CH alebo ICH
Čestná: od 15 mesiacov s titulom CH, ICH, Národný víťaz, Klubový
víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy
Veteránov: od 8 rokov

SÚŤAŽE:
Najkrajší pár psov – Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave
posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, nie spolumajiteľa. Majiteľ
musí byť uvedený v preukaze pôvodu.
Chovateľská skupina – Do súťaže môže chovateľ prihlásiť min. troch
a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú
z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli
na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ:
CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu
získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.
CCJ – čakateľstvo na Klubového šampióna krásy mladých KCHSK môžu
získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.
CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy
a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a
šampiónov ocenenie výborný 1.
CC – čakateľstvo na Klubového šampióna krásy KCHSK môžu získať
psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a
šampiónov ocenenie výborný 1.
Reserve CAC SR – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný
2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede
bolo udelené čakateľstvo CAC.
Víťaz špeciálnej výstavy mladých – titul získava automaticky pes a
suka, ktoré získali čakateľstvo CAJC v triede mladých.
Víťaz špeciálnej výstavy – Najlepší pes a suka. Do súťaže postupujú
psy a suky, ktoré získali CAC.
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ) – udeľuje sa najlepšiemu
mladému psovi alebo suke, nastupujú jedince, ktoré získali CAJC.
Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) – Do súťaže nastupujú víťazní
jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena.
Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke. Do
súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali BOJ, titul Víťaz špeciálnej
výstavy a jedince z triedy veteránov, ktoré získali V1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a
propozícií vydaných organizátorom. Výstava je prípustná psom
zapísaným v plemenných knihách FCI. Prihlásením svojho psa sa
vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy Výstavného poriadku SKJ,
FCI, propozície výstavy a vyslovuje súhlas na zverejnenie adresy v
katalógu. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a
posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa.

VÝSTAVNÉ POPLATKY:

Člen KCHSK1. uzávierka 10.05.20242. uzávierka 20.05.2024
1. pes30€35€
Ďalší pes25€30€
*Súťaže10€10€
Bonitácia10€10€
   
Nečlen KCHSK1. uzávierka 10.05.20242. uzávierka 20.05.2024
1. pes45€50€
Ďalší pes35€40€
*Súťaže10€10€
Bonitácia20€20€

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Pri úhrade výstavných poplatkov treba uviesť variabilný symbol z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ dostane mailom z online systému hneď po prihlásení psa na výstavu. Poplatky sa uhrádzajú iba bankovým prevodom. Výstavné poplatky je potrebné uhradiť do 20.05.2024. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia vymazané.
*Prihlasovanie na súťaže a ich platba budú prebiehať pri prezentácií na výstave.

VETERINÁRNE PREDPISY:
Každý pes musí mať očkovací preukaz s platnými očkovaniami proti
besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia
mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami.

KONTAKT/INFORMÁCIE:
admin@slovensky-kopov.sk
www.slovensky-kopov.sk
PRIHLÁSENIE: www.onlinedogshows.sk

DATE AND PLACE: 
02.06.2024, Archeopark Hanušovce nad Topľou

PROGRAMME:*
Admission of dogs: 7:45 – 8:45
Openning of the Show: 8:55
Judging in the rings: 9:00-13:00
Final competitions: 13-00 – 13:30
* Change of programme reserved
During the dog show, exterior bonitation will also take place.

JUDGES:
Males and females: MUDr. Jozef Matta

ENTRY DEADLINES:
ONLINE REGISTRATION: www.onlinedogshows.sk
1st deadline: 10.05.2024
2nd deadline: 20.05.2024
Cancellation of entry form is possible until 20.05.2024 only via your online menu.

CLASSES:
Minor puppy: from completed vaccination up to 6 months
Puppy: from 6 to 9 months
Junior: from 9 to 18 months
Intermediate: from 15 to 24 months
Open: from 15 months and older
Working: from 15 months with working certificate
Champion: from 15 months with CH or ICH certificate
Honour: from15 months and older with titles CH, ICH, National
Winner, Club Winner, Special Winner
Veteran: from 8 years and older

COMPETITIONS:
Best Brace – An owner can enter his dog and bitch that have been
judged at this show. The owner must be stated on the pedigree.
Best Breeder´s Group – A breeder can enter his breeder´s group of at
least 3 dogs or bitches, which have been judged at this show. The
dogs don´t have to be owned by the breeder, but they must come
from the same kennel from at least two different litters, at least two
different sires and dams.

TITLES AND CERTIFICATES:
CAJC SR – the qualifying certificate for the Slovak Junior Champion
title can be awarded to a dog and a bitch that is exc. 1st in junior class.
CCJ – the qualifying certificate for the Club Junior Champion of KCHSK
title can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 1st in junior
class.
CAC SR – the qualifying certificate for the Slovak Champion title can
be awarded to a dog and a bitch that is exc. 1st in intermediate, open,
working and champion class.
CC – the qualifying certificate for the Club Champion of KCHSK title
can be awarded to a dog and a bitch that is exc. 1st in intermediate,
open, working and champion class.
Reserve CAC SR – can be awarded to a dog and a bitch that is
excellent 2nd in intermediate, open, working and champion class
providing that the CAC has been also awarded to the first placed in
that class.
Junior Special Winner – is automatically awarded to the best dog
and bitch that received CAJC in junior class.
Special Winner – awarded to the best dog and bitch. Dogs and bitches
that received a CAC compete for this title.
Best of Junior (BOJ) – can be awarded to the best dog or bitch that
received CAJC.
Best of Opposite Sex (BOS) – the best of the dogs that are the
opposite sex to the BOB winner.
Best of Breed (BOB) – awarded to the best dog or bitch. The BOJ,
Special Winner and exc. 1st from veteran classes compete for BOB.

SHOW REGULATIONS:
The show is held under the FCI and SKJ show regulations and the
regulations issued by the organizer. Only dogs registered with the
stud books recognised by the FCI can enter the show. By submitting
the entry form, the exhibitor is obliged to abide the SKJ and FCI Show
Regulations, Show Instructions and hereby declares the consent to
publish the address in show catalogue. The exhibitor, as well,
declares the consent to publish photographs, results and critiques of
the dog in accordance with the needs of the organizer

ENTRY FEES:

Club member1st deadline 10.05.20242nd deadline 20.05.2024
1st dog30€35€
Additional dog25€30€
*Competitions10€10€
Bonitation10€10€
   
Non club member1st deadline 10.05.20242nd deadline 20.05.2024
1st dog45€50€
Additional dog35€40€
*Competitions10€10€
Bonitation20€20€

Make the payment of the entry fees only after registration of the online entry. When paying entry fees, it is necessary to state the variable symbol from the confirmation of  entries, which the owner will receive by e-mail from the online system immediately after the dog is registered for the show. Only bank transfer is possible. Entry fees must be paid within 20.05.2024. Unpaid entries are deleted automatically. 
*Registration for competitions and payment for them will take place during the presentation at the exhibition.

VETERINARY REGULATIONS:
 Each dog must have a veterinary certificate with valid vaccinations against rabies, distemper, parvovirus and hepatitis. Dogs from abroad must have PET PASSPORT with the valid vaccinations noted.

CONTACT/INFO:
admin@slovensky-kopov.sk
www.slovensky-kopov.sk
ENTRY REGISTRATION: www.onlinedogshows.sk

Počas výstavy bude prebiehať aj bonitácia z exteriéru, na ktorú sa môžete prihlásiť taktiež cez www.onlinedogshows.sk

During the dog show, there will also be a exterior bonitation, for which you can also register via www.onlinedogshows.sk